הסכם לכידות 2020

תאריך אחרון להגשה:18/01/2020
קישור לקובץ:חוות דעת - חידוש הסכם צער בעלי חיים.pdf

בהתאם להוראות תקנה 3 (4) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, התשי"א-1950 ובהתאם להמלצת הגורמים המקצועיים במועצה המקומית ירוחם, וזאת על סמך מסמכים המצויים בידה לרבות חוות דעת מקצועית, לפיהם עמותת צער בעלי חיים הינה המציע היחיד  ("ספק יחיד") שיגיש הצעה ללכידת בע"ח ושירותים נוספים בתחום בע"ח (להלן: "השירותים") . לצורך קבלת השירותים, מבקשת המועצה המקומית ירוחם להתקשר עם עמותת צער בעלי חיים

מציע אחר, אשר מעוניין להגיש הצעה למתן השירותים, רשאי לפנות לאגף שפ"ע במועצה לקבלת פרטים נוספים