מידע לבעלי העסקים בירוחם בדבר זכאות להנחה בארנונה בגין משבר הקורונה

תאריך: 22/04/2020

מידע חשוב לבעלי העסקים בירוחם בדבר זכאות להנחה בארנונה בגין משבר הקורונה 


בערב ה- 21/4/2020 (כ"ז בניסן תש"פ) פורסמה ברשומות בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש"פ – 2020, הוספת "הנחה בשנת 2020 בשל משבר הקורונה" ("התקנה" וה"הנחה" בהתאמה). 

התקנה קבעה הנחה בארנונה לעסקים בשיעור 100% הנחה עבור 3 חודשים מלאים לתקופה החזקה בנכס שבין ה- 1/3/2020 ל- 31/5/2020.
כן קבעה התקנה כי רשות המעוניינת בכך, יכולה לקבוע בהחלטת מועצה את ההנחה ברמה שנתית בשיעור של 25% מחיוב הארנונה השנתית בכל חודשי השנה.

התקנה פרטה אילו עסקים אינם זכאים להנחה זו ולהלן פירוטם: 
 1. נכסים שסיווגם מבנה מגורים, אדמה חקלאית ומבנה חקלאי כהגדרתם בתקנות ארנונה כללית ברשויות המקומית ;
 2. נכסים שסיווגם בנק וחברת ביטוח, מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס, מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס וקרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית, כמשמעותם בתקנות ארנונה כללית ברשויות המקומיות;
 3. מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, כאמור בתקנה 5(ב)(2) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף 2020, כנוסחה ביום כ"ז בניסן התש"ף (21 באפריל 2020);
 4. נכס שמחזיק בו הוא המדינה, גוף מתוקצב או תאגיד בריאות כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985, חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה – 1975, תאגיד מים וביוב כמשמעותו בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001, וכן תאגיד שהוקם בחוק או לפיו ;
 5. נכס שמחזיק בו קיבל פטור מארנונה לפי סעיף 5(ז) לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938, או מוסד להשכלה גבוהה שהמחזיק בו קיבל פטור מארנונה לפי סעיף 5(י) לפקודה האמורה;
 6. בניין שנהרס או שניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ואין משתמשים בו;
 7. בניין ריק שאין משתמשים בו;
 8. נכס אחר שגזבר הרשות המקומית לא קבע לגביו כי הוא זכאי לקבלת הנחה.

מועצה מקומית ירוחם בחרה לתת את ההנחה עבור 3 חודשים מלאים לתקופה החזקה בנכס שבין ה- 1/3/2020 ל- 31/5/2020. הנחה זו תינתן לעסקים הזכאים בלבד באופן הבא:
 1. בחיוב הארנונה לחודשים 5-6/2020 שישלח אליכם בימים אלו, תינתן ההנחה בארנונה בגין חודשיים ימים כך שמי זכאי להנחה יקבל הוראת תשלום שסכומה ם (אפס) והוא לא יידרש לשלם בגין תקופה זו כלל.
 2. לבעלי הוראות קבע -למי שחשבונו חוייב בארנונה בגין חודש 3/2020  בתאריך 2020 /20/3 לא יופחת התשלום בגין חודש 4/2020 שאמור היה להיות משולם במקור ב 20/4/2020 ותשלומו נדחה ל 1/5/2020 .
 3. יתרות זכות שתיווצרנה, במידה ותיווצרנה, למי ששילם חודשים 1-4/2020 במלואם, תקוזזנה בהוראת התשלום לחודשים 7-8/2020.
 4. מי שעדיין לא שילם את החודשים מרץ ואפריל יקבל בחשבון 5-6/2020 הקרוב הנחה רטרואקטיבית לשלושה חודשים, כלומר ישלם רק בגין חודש אחד.
 5. לכל מי ששילם מראש לשנת 2020 – ההנחה תבוצע בספרי המועצה. משלמים כנ"ל מתבקשים להעביר למחלקת הגבייה את פרטי חשבון הבנק שלהם לדוא"ל gvia@ylc.org.il    זאת כדי שיתאפשר למועצה לבצע העברה בנקאית ישירות לחשבונם.

אני תקווה כי נעבור תקופה זו במשותף בבריאות רבה ובהתאוששות כלכלית.

טל אוחנה
ראש המועצה.


 האמור בהודעה זו אינו בא להחליף את נוסח הוראות תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020 ובכל מקרה של סתירה או אי בהירות, הוראות התקנות הן המחייבות.