התחדשנו, מה דעתך

דובר/ת הרשות

תיאור

מכרז פנימי/ חיצוני מס’ 11/2024
למועצה המקומית ירוחם דרוש/ה
דובר/ת הרשות המקומית
דרוג ודרגה: דירוג מח”ר , מתח דרגות 38-40, או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים
היקף משרה: 100%
כפיפות: מנכ”ל המועצה

תיאור התפקיד
ייצוג הרשות ויחידותיה בפני התקשורת, התושבים וכלל הציבור בשגרה ובחירום.
תחומי אחריות:
1. הובלת מערך התקשורת, הדוברות, ההסברה, השיווק והניו מדיה ברשות.
2. קידום ושיווק של פעילויות, פרויקטים, מיזמים ואירועים של הרשות.
עיקרי התפקיד:
1. הובלת מערך התקשורת ברשות:
א. ייעוץ להנהלת הרשות המקומית, ליחידותיה השונות ולמוסדותיה, בכל הקשור להתוויית מדיניות בנושאי
דוברות, תקשורת, הסברה, יחסי ציבור, שיווק, פרסום והעלאת מידע מקומי באמצעי התקשורת השונים,
תקשורת כתובה ואלקטרונית – ניו מדיה.
ב. ייצוג מדיניות הרשות המקומית בפני אמצעי התקשורת המקומית והארצית ותיאום התגובות אל מול גורמי
המקצוע. יודגש, כי תפקידו של הדובר רשות מקומית, כעובד ציבור, הוא להיות דוברה של הרשות כולה,
ולכן מנוע מלהעביר תגובה או עמדה פוליטית באשר היא, גם אם נתבקש לכך ע”י ראש הרשות או כל גורם
אחר בה (חוזר מנכ”ל 05/2001).
ג. תיאום והעברת מידע בין בעלי תפקידים ברשות המקומית לאמצעי התקשורת.
ד. בדיקת אמיתותם ומהימנותם של המסרים היוצאים מהרשות.
ה. הכנת הודעות לעיתונות בנוגע לפעולות פרטניות שמבוצעות ע”י הרשות המקומית, ואשר נדרש לגביהן יידוע
של אמצעי התקשורת.
ו. ייזום פעולות הסברה לציבור.
ז. שמירה על אחידות התקשורת השיווקית של הרשות כלפי חוץ.
ח. תפעול מערך אמצעי הפצת מידע אל מול גופי התקשורת הארציים והמקומיים.
ט. ניהול מכרזים וקבלת הצעות מחיר לפעולות, אל מול ספקים חיצוניים בתחום הדוברות.
י. אחריות מנהלית ו/או מקצועית על אתר האינטרנט, בקרה על התכנים הקיימים ומעורבות בהצגת הנתונים.
יא. אחריות להפעלת אמצעי מדיה חדשה כגון: פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם וכיוצא בזה.
2. קידום פרסום שיווק והסברה של פעילויות, מיזמים, פרויקטים ואירועים של הרשות:
א. גיבוש התפיסה ההסברתית של הרשות המקומית להעברת מסרי הנהלת הרשות והגברת המודעות
הציבורית לפעילות הרשות המקומית.
ב. הכנת תכנית עבודה שנתית בנושא חשיפת נושאים של הרשות לתקשורת.
ג. הכנת מערכי שיווק בנושאים הקשורים לתחומי הפעילות של הרשות: פרסום מודעות, מאמרים וכתבות.
ד. תפעול מערך הפצת המידע לתושבים ברשות, לרבות הפקת חומרי תקשורת שיווקית כתובה ואלקטרונית.
ה. תיעוד אירועים הנערכים ברשות המקומית.
ו. תיעוד אירועים הנערכים ברשות המקומית לצורך הפצתם באמצעי התקשורת השונים. קיום כנסי מידע
וסיורי שטח לעיתונאים, וקיום מסיבות עיתונאים ויחסי ציבור לאירועים בהמשך לצורך.
תנאי הסף
השכלה ודרישות מקצועיות
בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת
תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או
הנדסאי/ת או טכנאי/ת רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע”ג- 2012 .
או
תעודת סמיכות לרבנות )”יורה יורה”( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות
מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור
והיתר(.
ניסיון מקצועי:
 עבור בעל/ת תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל – ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות, שנרכש
במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו לתאריך המכרז, בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות.
 עבור הנדסאי/ת רשום/ה – ניסיון מקצועי של 4 שנים לפחות , שנרכש במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו
לתאריך המכרז, בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות .
 עבור טכנאי/ת רשום/ה – ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות , שנרכש במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו
לתאריך המכרז, בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות .
ניסיון ניהולי:
 ניסיון ניהולי של שנה אחת לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.
דרישות נוספות:
 יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה- office .
 שפות:
עברית בכתב ובעל פה ברמה גבוה.
אנגלית ברמה גבוהה – יתרון.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד
1. עבודה בשעות לא שגרתיות.
2. רהיטות
3. ייצוגיות אל מול גורמים שונים מחוץ לרשות ובתוכה.
4. הצגה בפני קהל.
5. יכולת ארגון, תכנון, קבלת החלטות, והתמודדות עם לחצים.
6. כושר ניהול משא ומתן.

הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 19.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת מועמדותם. במידה והתהליך
הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים. הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור
המצורף באתר המועצה – דרושים – מכרזי מש”א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר,
בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה .
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד/ת
כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 ” הרשות המקומית פועלת לקדם העסקה מגוונת ומכילה לכלל האוכלוסיות בחברה הישראלית ללא הבדל דת
רקע ומגדר. בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(, התשפ”א 2021 – תינתן עדיפות למועמד
המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם למול מועמדים בעלי כישורים דומים”.
 ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא
הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

מכרז פנימי/ חיצוני מס’ 11/2024
למועצה המקומית ירוחם דרוש/ה
דובר/ת הרשות המקומית
דרוג ודרגה: דירוג מח”ר , מתח דרגות 38-40, או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים
היקף משרה: 100%
כפיפות: מנכ”ל המועצה

תיאור התפקיד
ייצוג הרשות ויחידותיה בפני התקשורת, התושבים וכלל הציבור בשגרה ובחירום.
תחומי אחריות:
1. הובלת מערך התקשורת, הדוברות, ההסברה, השיווק והניו מדיה ברשות.
2. קידום ושיווק של פעילויות, פרויקטים, מיזמים ואירועים של הרשות.
עיקרי התפקיד:
1. הובלת מערך התקשורת ברשות:
א. ייעוץ להנהלת הרשות המקומית, ליחידותיה השונות ולמוסדותיה, בכל הקשור להתוויית מדיניות בנושאי
דוברות, תקשורת, הסברה, יחסי ציבור, שיווק, פרסום והעלאת מידע מקומי באמצעי התקשורת השונים,
תקשורת כתובה ואלקטרונית – ניו מדיה.
ב. ייצוג מדיניות הרשות המקומית בפני אמצעי התקשורת המקומית והארצית ותיאום התגובות אל מול גורמי
המקצוע. יודגש, כי תפקידו של הדובר רשות מקומית, כעובד ציבור, הוא להיות דוברה של הרשות כולה,
ולכן מנוע מלהעביר תגובה או עמדה פוליטית באשר היא, גם אם נתבקש לכך ע”י ראש הרשות או כל גורם
אחר בה (חוזר מנכ”ל 05/2001).
ג. תיאום והעברת מידע בין בעלי תפקידים ברשות המקומית לאמצעי התקשורת.
ד. בדיקת אמיתותם ומהימנותם של המסרים היוצאים מהרשות.
ה. הכנת הודעות לעיתונות בנוגע לפעולות פרטניות שמבוצעות ע”י הרשות המקומית, ואשר נדרש לגביהן יידוע
של אמצעי התקשורת.
ו. ייזום פעולות הסברה לציבור.
ז. שמירה על אחידות התקשורת השיווקית של הרשות כלפי חוץ.
ח. תפעול מערך אמצעי הפצת מידע אל מול גופי התקשורת הארציים והמקומיים.
ט. ניהול מכרזים וקבלת הצעות מחיר לפעולות, אל מול ספקים חיצוניים בתחום הדוברות.
י. אחריות מנהלית ו/או מקצועית על אתר האינטרנט, בקרה על התכנים הקיימים ומעורבות בהצגת הנתונים.
יא. אחריות להפעלת אמצעי מדיה חדשה כגון: פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם וכיוצא בזה.
2. קידום פרסום שיווק והסברה של פעילויות, מיזמים, פרויקטים ואירועים של הרשות:
א. גיבוש התפיסה ההסברתית של הרשות המקומית להעברת מסרי הנהלת הרשות והגברת המודעות
הציבורית לפעילות הרשות המקומית.
ב. הכנת תכנית עבודה שנתית בנושא חשיפת נושאים של הרשות לתקשורת.
ג. הכנת מערכי שיווק בנושאים הקשורים לתחומי הפעילות של הרשות: פרסום מודעות, מאמרים וכתבות.
ד. תפעול מערך הפצת המידע לתושבים ברשות, לרבות הפקת חומרי תקשורת שיווקית כתובה ואלקטרונית.
ה. תיעוד אירועים הנערכים ברשות המקומית.
ו. תיעוד אירועים הנערכים ברשות המקומית לצורך הפצתם באמצעי התקשורת השונים. קיום כנסי מידע
וסיורי שטח לעיתונאים, וקיום מסיבות עיתונאים ויחסי ציבור לאירועים בהמשך לצורך.
תנאי הסף
השכלה ודרישות מקצועיות
בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת
תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או
הנדסאי/ת או טכנאי/ת רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע”ג- 2012 .
או
תעודת סמיכות לרבנות )”יורה יורה”( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות
מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור
והיתר(.
ניסיון מקצועי:
 עבור בעל/ת תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל – ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות, שנרכש
במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו לתאריך המכרז, בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות.
 עבור הנדסאי/ת רשום/ה – ניסיון מקצועי של 4 שנים לפחות , שנרכש במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו
לתאריך המכרז, בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות .
 עבור טכנאי/ת רשום/ה – ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות , שנרכש במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו
לתאריך המכרז, בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות .
ניסיון ניהולי:
 ניסיון ניהולי של שנה אחת לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.
דרישות נוספות:
 יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה- office .
 שפות:
עברית בכתב ובעל פה ברמה גבוה.
אנגלית ברמה גבוהה – יתרון.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד
1. עבודה בשעות לא שגרתיות.
2. רהיטות
3. ייצוגיות אל מול גורמים שונים מחוץ לרשות ובתוכה.
4. הצגה בפני קהל.
5. יכולת ארגון, תכנון, קבלת החלטות, והתמודדות עם לחצים.
6. כושר ניהול משא ומתן.

הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 19.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת מועמדותם. במידה והתהליך
הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים. הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור
המצורף באתר המועצה – דרושים – מכרזי מש”א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר,
בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה .
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד/ת
כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 ” הרשות המקומית פועלת לקדם העסקה מגוונת ומכילה לכלל האוכלוסיות בחברה הישראלית ללא הבדל דת
רקע ומגדר. בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(, התשפ”א 2021 – תינתן עדיפות למועמד
המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם למול מועמדים בעלי כישורים דומים”.
 ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא
הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

מידע נוסף

אולי יעניין אותך גם...

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן