התחדשנו, מה דעתך

מכרז 3/18 הזמנה לקבלת הצעות להפעלת ״מרכז צעירים״

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

0.00

לוגו עיריית ירוחם

מידע נוסף

מועצה מקומית ירוחם מזמינה בזאת הצעות להפעלת “מרכז צעירים” בעיר ירוחם, הכל על פי הדרישות המפורטות בתנאי המכרז, מפרט השירותים והחוזה, אשר יקראו להלן -“השירותים”.
עיון במכרז ורכישתו:
החל מיום 25/06/2018 ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באגף הגבייה אצל רכזת ועדת
מכרזים, הגב’ שוש וקנין ו/או באתר האינטרנט העירוני שכתובתו https://www.yeruham.co.il
הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיימכר במשרדי המועצה בלבד, ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 25/06/2018 בסכום של 1000 ₪ (שלא יוחזרו) באגף הגזברות, מועצה מקומית ירוחם, בין השעות 8:30-15:00, טלפון: 08-6598208
את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה. מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.
מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה.
ערבות המכרז:
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך של 15,000 ₪ (במילים: חמישה עשר אלף ₪), אשר תהא ניתנת למימוש מיידי בכל עת עם דרישתה הראשונה של המועצה. הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 23/09/2018 לפי דרישת המועצה, אם
תבוא כזו, יאריך המשתתף את תוקף הערבות מעבר למועד האמור עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז זה.
הגשת ההצעות:
את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור ב-2 עותקים כרוכים, במעטפה סגורה עליה יירשם:
“מכרז פומבי מס׳ 3/2018″בלבד, במסירה ידנית עד ליום 24/07/2018 בשעה 12:00 באגף הגזברות אצל הגב’ שוש וקנין (לא לשלוח בדואר) במשרדי המועצה. מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו.
חובת הרשמה למכרז:
על כל המתעניין בהליך/המעוניין להשתתף במכרז, להירשם למכרז עד ליום 24/07/2018 בשעה 12:00 לצורך קבלת הודעות ו/או הבהרות הנוגעות למכרז. ההרשמה למכרז תתבצע באמצעות משלוח מייל למחלקת המכרזים באמצעות מייל: [email protected] , טלפון לבירור קבלת המייל 08-6598208.
באחריות הנרשמים לוודא קבלת אישור הרשמה במייל חוזר. הבהרות ו/או הודעות שוטפות בנושא המכרז, תשלחנה למי שנרשם למכרז וקיבל אישור הרשמה עד למועד האמור. מובהר כי ההרשמה אינה כרוכה בתשלום ואין בה כדי לחייב את המציע להגיש הצעה.
משתתף אשר מעוניין להגיע למרכז הצעירים, יוכל לבצע תאום עם מנהל המתנ”ס בתיאום מראש בטלפון 050-7514393 במרכז הצעירים, צבי בורנשטיין ירוחם.

אולי יעניין אותך גם...

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן