התחדשנו, מה דעתך

מנהל/ת אגף לשירותים חברתיים

תיאור

מכרז פנימי/ חיצוני מס’ 15/2024
דרוש/ ה
מנהל/ת האגף לשירותים חברתיים
תנאי שכר: בהתאם לרפורמת העובדים הסוציאליים
היקף משרה: 100%
כפיפות: למנכ”ל המועצה

תיאור התפקיד:
 תכנון וארגון העבודה וחלוקתה.
 אחריות לעבודתה התקינה של המחלקה, עובדיה ועובדי המסגרות הקשורות בה, על מנת
לתת שירותים חברתיים לאוכלוסייה בתחום הרשות המקומית.
 פועל/ת לקידום רווחת התושבים, ושותף/ה לתכנון החברתי ביישוב.
 אחריות בפני ראש הרשות המקומית לתפקוד תקין של המחלקה ולביצוע תכנית הפעולה
של השירותים החברתיים של הרשות המקומית, בהתאם לנהלים ולהנחיות של משרד
הרווחה והשירותים החברתיים והרשות המקומית.
 פועל/ת בהתאם למדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים כמפורט בחוקים,
תקנות והוראות המנכ”ל )תע”ס(, ואחראיות ליישום מדיניות זו.
 אחריות להכנת תכניות עבודה והצעות תקציב שנתי ורב-שנתי, המבוססות על איסוף
נתונים שיטתי וזיהוי צרכים בקהילה.
 אחריות לגיוס משאבים, להקצאתם, לביצוע תכנית העבודה והתקציב, למעקב ולהערכה
אחר ביצועם.
 ייזום, פיתוח וקיום קשר קבוע עם מוסדות וארגונים לשם תיאום ושילוב פעולות המחלקה
עם שירותי רווחה אחרים בקהילה, וייצוג המחלקה בפני גורמי חוץ.
 אחריות לביצוע הרשומים, הדיווחים וסדרי העבודה כפי שמתחייב מתפקידי המחלקה
ומן ההוראות שנקבעו ע”י המשרד בנושאים אלה.
 אחריות להתפתחותם המקצועית ולקידומם של העובדים, בין השאר ע”י ייעוץ הדרכה
והשתלמויות בהתאם לעדיפויות וצרכי האוכלוסייה שבטיפול המחלקה ולשיפור
השירות.
 אחריות לכך שהזכאים לשירותים החברתיים יקבלו את הסיוע והטיפול הדרושים בצורה
הנאותה ובמועד הרצוי, בהתאם לצרכי עבודת המחלקה.
 פועל/ת לשיתוף האוכלוסייה בתכנון ופיתוח שירותים.
 ביצוע פעולות דומות לפי דרישה.

דרישות המשרה:
 בעל/ת השכלה אקדמית בעבודה סוציאלית. יתרון לבעלי תואר שני באחד מהמקצועות
הבאים: עבודה סוציאלית, מנהל ציבורי, מדיניות ציבורית, מנהל עסקים, כלכלה.
 בוגר/ת קורס מדריכים ראשי צוותים )מועמד שאינו עונה לדרישה, יהיה עליו להתחייב לצאת
לקורס מדריכים ראשי צוותים או סגל בכיר הקרוב ולסיימו(.
 ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודה סוציאלית.
 ניסיון בארגון מפעלים ופרויקטים בקהילה.
 כושר ניהול מו”מ בכתב ובע”פ, כושר הדרכת עובדים.
 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 רצוי הכרות וידע בתחום השלטון המקומי.
 זמינות, ועבודה בשעות לא שגרתיות.

הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 23.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת
מועמדותם, במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים.
הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – דרושים,
לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם
מוגבלות אם המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 התאמות יינתנו לבעלי מוגבלות בהליך הקבלה לעבודה.
 תבחן עדיפות למועמד/ת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת
באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר
המועמדים.
 מועמדים העונים על תנאי הסף יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון חיצוני.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של
מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב
לעיל.
 כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר , הכוונה גם ללשון נקבה וכן ולהפך . זאת בהתאם
להוראות סעיף 8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ ” ח 1988 .
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

מכרז פנימי/ חיצוני מס’ 15/2024
דרוש/ ה
מנהל/ת האגף לשירותים חברתיים
תנאי שכר: בהתאם לרפורמת העובדים הסוציאליים
היקף משרה: 100%
כפיפות: למנכ”ל המועצה

תיאור התפקיד:
 תכנון וארגון העבודה וחלוקתה.
 אחריות לעבודתה התקינה של המחלקה, עובדיה ועובדי המסגרות הקשורות בה, על מנת
לתת שירותים חברתיים לאוכלוסייה בתחום הרשות המקומית.
 פועל/ת לקידום רווחת התושבים, ושותף/ה לתכנון החברתי ביישוב.
 אחריות בפני ראש הרשות המקומית לתפקוד תקין של המחלקה ולביצוע תכנית הפעולה
של השירותים החברתיים של הרשות המקומית, בהתאם לנהלים ולהנחיות של משרד
הרווחה והשירותים החברתיים והרשות המקומית.
 פועל/ת בהתאם למדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים כמפורט בחוקים,
תקנות והוראות המנכ”ל )תע”ס(, ואחראיות ליישום מדיניות זו.
 אחריות להכנת תכניות עבודה והצעות תקציב שנתי ורב-שנתי, המבוססות על איסוף
נתונים שיטתי וזיהוי צרכים בקהילה.
 אחריות לגיוס משאבים, להקצאתם, לביצוע תכנית העבודה והתקציב, למעקב ולהערכה
אחר ביצועם.
 ייזום, פיתוח וקיום קשר קבוע עם מוסדות וארגונים לשם תיאום ושילוב פעולות המחלקה
עם שירותי רווחה אחרים בקהילה, וייצוג המחלקה בפני גורמי חוץ.
 אחריות לביצוע הרשומים, הדיווחים וסדרי העבודה כפי שמתחייב מתפקידי המחלקה
ומן ההוראות שנקבעו ע”י המשרד בנושאים אלה.
 אחריות להתפתחותם המקצועית ולקידומם של העובדים, בין השאר ע”י ייעוץ הדרכה
והשתלמויות בהתאם לעדיפויות וצרכי האוכלוסייה שבטיפול המחלקה ולשיפור
השירות.
 אחריות לכך שהזכאים לשירותים החברתיים יקבלו את הסיוע והטיפול הדרושים בצורה
הנאותה ובמועד הרצוי, בהתאם לצרכי עבודת המחלקה.
 פועל/ת לשיתוף האוכלוסייה בתכנון ופיתוח שירותים.
 ביצוע פעולות דומות לפי דרישה.

דרישות המשרה:
 בעל/ת השכלה אקדמית בעבודה סוציאלית. יתרון לבעלי תואר שני באחד מהמקצועות
הבאים: עבודה סוציאלית, מנהל ציבורי, מדיניות ציבורית, מנהל עסקים, כלכלה.
 בוגר/ת קורס מדריכים ראשי צוותים )מועמד שאינו עונה לדרישה, יהיה עליו להתחייב לצאת
לקורס מדריכים ראשי צוותים או סגל בכיר הקרוב ולסיימו(.
 ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודה סוציאלית.
 ניסיון בארגון מפעלים ופרויקטים בקהילה.
 כושר ניהול מו”מ בכתב ובע”פ, כושר הדרכת עובדים.
 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 רצוי הכרות וידע בתחום השלטון המקומי.
 זמינות, ועבודה בשעות לא שגרתיות.

הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 23.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת
מועמדותם, במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים.
הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – דרושים,
לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם
מוגבלות אם המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 התאמות יינתנו לבעלי מוגבלות בהליך הקבלה לעבודה.
 תבחן עדיפות למועמד/ת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת
באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר
המועמדים.
 מועמדים העונים על תנאי הסף יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון חיצוני.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של
מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב
לעיל.
 כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר , הכוונה גם ללשון נקבה וכן ולהפך . זאת בהתאם
להוראות סעיף 8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ ” ח 1988 .
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

מידע נוסף

אולי יעניין אותך גם...

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן