התחדשנו, מה דעתך

מפקח בכיר לתכנון ובניה

תיאור

מכרז פנימי /חיצוני מס’ 01/2024
למועצה המקומית ירוחם דרוש/ה:
מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובנייה
היקף משרה : 100%
כפיפות: מהנדסת המועצה
מתח דרגות : 38 – 42 מהנדסים/אדריכלים או לחלופין דרוג ההנדסאים והטכנאים – (בהתאם לכישורי
המועמד).

תיאור התפקיד:
ייעוד:
אכיפת דיני התכנון והבנייה במרחב התכנון המקומי.
תחומי אחריות:
1. פיקוח, איתור עבירות וייזום פעולות אכיפה.
2. הפעלת סמכויות אכיפה המוקנות בהתאם לחוק התכנון והבנייה ובהתאם להנחיות מקצועיות.
3. חקירת עבירות תכנון ובנייה.
4. ביצוע צווים.
5. מעקב, בקרה ופעולות נלוות.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:
1. פיקוח, איתור עבירות וייזום פעולות אכיפה
א. ביצוע פיקוח יזום בהתאם למדיניות האכיפה ותוכנית העבודה. ובכלל זה ביצוע סקרים , מיפוי
חריגות בניה/שימוש במרחב התכנון המקומי ואיתור עבירות .
ב. ייזום פעילות אכיפה באזור שבאחריותו ובכלל זה אכיפה משולבת בשיתוף גופי אכיפה נוספים
במסגרת שולחנות עגולים, צוותי חקירה מורחבים, ועוד .
ג. איתור עבירות וביצוע פעולות אכיפה במרחב התכנון המקומי .
ד. גיבוש המלצות ופתרונות לאכיפה מוגברת ואפקטיבית .
2. הפעלת סמכויות אכיפה המוקנות בהתאם לחוק התכנון והבניה ובהתאם להנחיות המקצועיות
א. הכנת תכנית פעילות אכיפה שבועית הנגזרת מתוכנית העבודה ומדיניות האכיפה לאישור
המנהל .
ב. טיפול בתלונות על עבירות לפי חוק התכנון והבניה בהתאם להוראות המנהל
ג. ביצוע הפעולות הדרושות לשם נקיטת הליכים מנהליים ושיפוטיים לפי חוק התכנון והבניה,
במסגרת המועדים הקצובים בחוק .
ד. סיוע וליווי הליכים המתנהלים בבתי המשפט על-ידי תובע .
3. חקירת עבירות תכנון ובנייה
א. בדיקת ראיות וחקירת חשדות על ביצוע עבירות על חוק התכנון והבניה בתחום האחריות.
ב. הכנת תיקי חקירה בהתאם להוראות מנהל הפיקוח, הוראות חוק התכנון והבניה ולהנחיות
היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה.
4. ביצוע צווים
א. תיאום והכנת מבצעי אכיפה להריסת מבנים בלתי חוקיים, על-פי צווי בית משפט או צווים
מנהליים, לרבות ביצוע תיאומים עם גורמים פנים וחוץ רלוונטיים.
5. מעקב, בקרה ופעולות נלוות
א. הכנת דו”חות תקופתיים על מצב עבירות הבנייה במרחב התכנון וביצוע פעולות האכיפה
בוועדה המקומית )בהתאם להנחיות הממונה והיחידה הארצית(, כולל הזנת הנתונים למערכת
ממוחשבת והגשתם לממונה וליחידה הארצית.
ב. מעקב ממוחשב אחר פעולות האכיפה משלב האיתור ועד שלב הביצוע.
ג. מעקב אחר קיום צווים מנהליים ושיפוטיים, ובכלל זה מעקב אחר קיום גזרי דין וביצוע כלל
הפעולות הכרוכות בהוצאתם לפועל )הריסה, קנסות, רישום הערות אזהרה ועוד(.
ד. הכנה והגשת חוות דעת מקצועית והצגתן בישיבות וועדות שונות, הקשורות לתחומי אחריותו,
ובהתאם להנחיות הממונה.
ה. פעילות בהתאם להנחיות ולנהלים של היחידה הארצית הניתנים מעת לעת.
ו. מתן המלצות לממונה על סדרי עדיפויות ואופן הטיפול בעבירות במרחב התכנון.
ז. ביצוע פעולות דומות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.
מאפייני הדרישות הייחודיים לתפקיד:
 בריאות תקינה וכושר גופני ברמה טובה.
 עבודה בשעות לא שגרתיות.
 עבודת שטח ונסיעות מרובות.
 יכולת עמידה בלחצים.

תנאים מקדימים למינוי:
ידע והשכלה:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, רצוי באחד או יותר מהתחומים הבאים : הנדסה אזרחית, אדריכלות,
משפטים , גיאוגרפיה, לימודי הסביבה או תכנון עירוני ואזורי .
או
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע”ג- 2012 באותם
תחומים.
או
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, ובעל ניסיון מקצועי כמפורט להלן.
או
תעודת סמיכות לרבנות )”יורה יורה”( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות
לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת
ודיני איסור והיתר(.
או
הסמכה כמפקח תכנון ובניה שניתנה לפני ה 25/10/2017 2 )סעיף 17 )ג( להוראות המעבר של תיקון 116 לחוק התכנון
והבניה התשכ”ה- 1965 .)
קורסים והכשרות מקצועיות :
המועמד יחויב לסיים בהצלחה – תוכנית הכשרה למפקחים בכירים, לא יאוחר משנה וחצי מתחילת מינויו.
יישומי מחשב:
היכרות עם תוכנות ה – OFFICE .
רישיון נהיגה:
בתוקף.
מידע פלילי:
 חתימה על טופס הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי.
 אישור ממשטרת ישראל שהיא אינה מתנגדת למינויו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל
עברו הפלילי )ייבדק על ידי הרשות לאכיפה במקרקעין(.

הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 19.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת
מועמדותם, במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים.
הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – דרושים.
לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.

להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם
מוגבלות אם המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 התאמות יינתנו לבעלי מוגבלות בהליך הקבלה לעבודה.
 תבחן עדיפות למועמד/ת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת
באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר
המועמדים.
 מועמדים העונים על תנאי הסף יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון חיצוני.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של
מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב
לעיל.

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן ולהפך. זאת בהתאם
להוראות סעיף 8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ “ח 1988 .
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

מכרז פנימי /חיצוני מס’ 01/2024
למועצה המקומית ירוחם דרוש/ה:
מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובנייה
היקף משרה : 100%
כפיפות: מהנדסת המועצה
מתח דרגות : 38 – 42 מהנדסים/אדריכלים או לחלופין דרוג ההנדסאים והטכנאים – (בהתאם לכישורי
המועמד).

תיאור התפקיד:
ייעוד:
אכיפת דיני התכנון והבנייה במרחב התכנון המקומי.
תחומי אחריות:
1. פיקוח, איתור עבירות וייזום פעולות אכיפה.
2. הפעלת סמכויות אכיפה המוקנות בהתאם לחוק התכנון והבנייה ובהתאם להנחיות מקצועיות.
3. חקירת עבירות תכנון ובנייה.
4. ביצוע צווים.
5. מעקב, בקרה ופעולות נלוות.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:
1. פיקוח, איתור עבירות וייזום פעולות אכיפה
א. ביצוע פיקוח יזום בהתאם למדיניות האכיפה ותוכנית העבודה. ובכלל זה ביצוע סקרים , מיפוי
חריגות בניה/שימוש במרחב התכנון המקומי ואיתור עבירות .
ב. ייזום פעילות אכיפה באזור שבאחריותו ובכלל זה אכיפה משולבת בשיתוף גופי אכיפה נוספים
במסגרת שולחנות עגולים, צוותי חקירה מורחבים, ועוד .
ג. איתור עבירות וביצוע פעולות אכיפה במרחב התכנון המקומי .
ד. גיבוש המלצות ופתרונות לאכיפה מוגברת ואפקטיבית .
2. הפעלת סמכויות אכיפה המוקנות בהתאם לחוק התכנון והבניה ובהתאם להנחיות המקצועיות
א. הכנת תכנית פעילות אכיפה שבועית הנגזרת מתוכנית העבודה ומדיניות האכיפה לאישור
המנהל .
ב. טיפול בתלונות על עבירות לפי חוק התכנון והבניה בהתאם להוראות המנהל
ג. ביצוע הפעולות הדרושות לשם נקיטת הליכים מנהליים ושיפוטיים לפי חוק התכנון והבניה,
במסגרת המועדים הקצובים בחוק .
ד. סיוע וליווי הליכים המתנהלים בבתי המשפט על-ידי תובע .
3. חקירת עבירות תכנון ובנייה
א. בדיקת ראיות וחקירת חשדות על ביצוע עבירות על חוק התכנון והבניה בתחום האחריות.
ב. הכנת תיקי חקירה בהתאם להוראות מנהל הפיקוח, הוראות חוק התכנון והבניה ולהנחיות
היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה.
4. ביצוע צווים
א. תיאום והכנת מבצעי אכיפה להריסת מבנים בלתי חוקיים, על-פי צווי בית משפט או צווים
מנהליים, לרבות ביצוע תיאומים עם גורמים פנים וחוץ רלוונטיים.
5. מעקב, בקרה ופעולות נלוות
א. הכנת דו”חות תקופתיים על מצב עבירות הבנייה במרחב התכנון וביצוע פעולות האכיפה
בוועדה המקומית )בהתאם להנחיות הממונה והיחידה הארצית(, כולל הזנת הנתונים למערכת
ממוחשבת והגשתם לממונה וליחידה הארצית.
ב. מעקב ממוחשב אחר פעולות האכיפה משלב האיתור ועד שלב הביצוע.
ג. מעקב אחר קיום צווים מנהליים ושיפוטיים, ובכלל זה מעקב אחר קיום גזרי דין וביצוע כלל
הפעולות הכרוכות בהוצאתם לפועל )הריסה, קנסות, רישום הערות אזהרה ועוד(.
ד. הכנה והגשת חוות דעת מקצועית והצגתן בישיבות וועדות שונות, הקשורות לתחומי אחריותו,
ובהתאם להנחיות הממונה.
ה. פעילות בהתאם להנחיות ולנהלים של היחידה הארצית הניתנים מעת לעת.
ו. מתן המלצות לממונה על סדרי עדיפויות ואופן הטיפול בעבירות במרחב התכנון.
ז. ביצוע פעולות דומות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.
מאפייני הדרישות הייחודיים לתפקיד:
 בריאות תקינה וכושר גופני ברמה טובה.
 עבודה בשעות לא שגרתיות.
 עבודת שטח ונסיעות מרובות.
 יכולת עמידה בלחצים.

תנאים מקדימים למינוי:
ידע והשכלה:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, רצוי באחד או יותר מהתחומים הבאים : הנדסה אזרחית, אדריכלות,
משפטים , גיאוגרפיה, לימודי הסביבה או תכנון עירוני ואזורי .
או
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע”ג- 2012 באותם
תחומים.
או
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, ובעל ניסיון מקצועי כמפורט להלן.
או
תעודת סמיכות לרבנות )”יורה יורה”( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות
לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת
ודיני איסור והיתר(.
או
הסמכה כמפקח תכנון ובניה שניתנה לפני ה 25/10/2017 2 )סעיף 17 )ג( להוראות המעבר של תיקון 116 לחוק התכנון
והבניה התשכ”ה- 1965 .)
קורסים והכשרות מקצועיות :
המועמד יחויב לסיים בהצלחה – תוכנית הכשרה למפקחים בכירים, לא יאוחר משנה וחצי מתחילת מינויו.
יישומי מחשב:
היכרות עם תוכנות ה – OFFICE .
רישיון נהיגה:
בתוקף.
מידע פלילי:
 חתימה על טופס הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי.
 אישור ממשטרת ישראל שהיא אינה מתנגדת למינויו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל
עברו הפלילי )ייבדק על ידי הרשות לאכיפה במקרקעין(.

הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 19.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת
מועמדותם, במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים.
הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – דרושים.
לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.

להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם
מוגבלות אם המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 התאמות יינתנו לבעלי מוגבלות בהליך הקבלה לעבודה.
 תבחן עדיפות למועמד/ת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת
באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר
המועמדים.
 מועמדים העונים על תנאי הסף יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון חיצוני.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של
מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב
לעיל.

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן ולהפך. זאת בהתאם
להוראות סעיף 8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ “ח 1988 .
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

מידע נוסף

אולי יעניין אותך גם...

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן