התחדשנו, מה דעתך

סגן/ית מנהל אגף חינוך

תיאור

מכרז 4220/12
למועצה המקומית ירוחם דרוש/ה:
סגן/ית מנהל אגף החינוך
היקף משרה : 50%
כפיפות: ראש מינהל חת”ר מקצועית: למשרד החינוך
תנאי העסקה : דירוג חינוך נוער וקהילה או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

תיאור התפקיד:
ייעוד:
 סיוע למנהל החת”ר בגיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום החינוך ברשות, ברוח המדיניות
העירונית ובהלימה עם הנחיות משרד החינוך וכן סיוע בניהול המערך החינוכי ברשות המקומית
למען הוצאתה לפועל.
 סיוע בניהול המינהל ובתכנון המדיניות.
 פיקוח, בקרה ומעקב על ביצוע העבודה השוטפת במינהל.
 ניהול תחום החינוך המיוחד ברשות בכפוף לחוק החינוך המיוחד, הנחיות משרד החינוך ואגף
החינוך.
 ניהול תחום חינוך ילדים ונוער בסיכון ברשות
תחומי אחריות:
סיוע למנהל המינהל בניהול המינהל ובתכנון המדיניות
א. מילוי מקום המנהל בהיעדרו.
ב. סיוע במיפוי כלל הפעולות הנדרשות לביצוע עבודת האגף.
ג. סיוע בגיבוש תכנית העבודה, כולל לוחות זמנים, יעדים ויעדי ביניים.
ד. ביצוע תפקידים שונים בהתאם להוראות ראש מינהל חת”ר.
פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת ביחידה
א. מעקב אחר ביצוע הנחיות ראש המינהל.
ב. פיקוח על ההתקדמות בביצוע התכניות בהתאם למדדי הביצוע.
ג. הנחיית עובדי האגף בנוגע לביצוע תכנית העבודה.
ד. עדכון מטרות התכנית בהתאם להתפתחויות )בכפוף לאישור מנהל האגף(.
ה. גיבוש מדיניות מערכת החינוך המיוחד ברשות המקומית ובהלימה למדיניות משרד החינוך ובשיתוף עם
מנהל האגף והפיקוח על החינוך המיוחד
1 . זיהוי ומיפוי צרכים חינוכיים וארגוניים במערכת החינוך המיוחד.
2 . תכנון ופיתוח רצף שירותים של מערכת החינוך המיוחד ברשות המקומית בתיאום עם מנהל תחום
חינוך ברשות ובשיתוף עם מפקחי משרד החינוך.
3 . יישום תכנית עבודה שנתית הכוללת הגדרת יעדים, מדדי הערכה ומדדי מעקב אחר שיבוצי הילדים
לאורך השנה.
4 . הקצאת תקציבים לתוכנית העבודה ומעקב אחר יישומה.
5 . עדכון תכנית העבודה בהתאם לצרכים ולשינויים במהלך השנה, ביצוע מעקב ובקרה של יישומה
ופיקוח על ניצול התקציב.
6 . מסירת חוות דעת בדיונים לקביעת מדיניות המערכת, היקפי התקציב המוקצים למערכת.
7 . עדכון תקופתי ודיווח על אירועים חריגים לגורמים הרלוונטיים ברשות ובמשרד החינוך.
8 . קיום קשרי עבודה ושיתוף פעולה עם מפקחת חנ”מ והמפקחת הכוללת ממשרד החינוך.

מעקב על מערך האפיון והזכאות והשיבוץ של תלמידים במוסדות החינוך המיוחד בשיתוף עם מפקחי חנ”מ
1 . תכנון של ועדות אפיון וזכאות והשיבוץ לאחריהן.
2 . המידה ויוחלט כי ניהול ועדות הזכאות יעבור לידי הרשות, בתיקון לחוק, מנהל היחידה ינהל את
הועדות.
3 . מילוי תפקיד בוועדות אפיון וזכאות ובוועדות רב מקצועיות ואחריות על השיבוץ יחד עם המתי”א
והפיקוח.
4 . בקרה על יישום ההחלטות המתקבלות בוועדות ובכלל זה ביצוע מעקב אחר השמת התלמידים
במסגרות השונות בכפוף לחוק החינוך המיוחד, הנחיות משרד החינוך ומדיניות אגף החינוך ברשות
המקומית.
5 . קיום קשר עם הורי התלמידים בכל שלבי הועדות והשיבוץ בשיתוף יועצים חינוכיים של שפ”י.
6 . בקרה על טיפול המחלקה בפניות ההורים, כולל ליווי הורים בתהליך שיבוץ התלמיד.

ניהול והפעלה של מוסדות החינוך המיוחד
1 . פיקוח על הפעלתה התקינה של מערכת החינוך המיוחד בהתאם לנהלי הרשות המקומית, מדיניותה
והנחיות משרד החינוך.
2 . קיום קשר שוטף וביצוע סיורים במוסדות החינוך המיוחד לאיתור בעיות וליקויים וטיפול בהם.
3 . תכנון והפעלה של מערך החינוך הבלתי פורמלי בחינוך המיוחד, לרבות ייזום תכניות לימוד )סל
תרבות, תכניות העשרה וכד'(.
4 . מיון, קליטה ושיבוץ סייעות במוסדות החינוך המיוחד בתיאום עם מחלקת משאבי אנוש.
5 . פיקוח על עבודת הסייעות.
6 . גיבוש תוכנית ההיסעים בשיתוף עם רכז ההיסעים ברשות.
7 . הגשת בקשות לביצוע רכש של ציוד וריהוט למוסדות החינוך המיוחד.
8 . העברת הבקשות לגורמים המוסמכים ופיקוח על מערך רכישות הציוד.

ארגון וניהול כח אדם
1 . מתן הנחיות לכח האדם וביצוע מעקב ובקרה של עבודתם.
2 . תכנון תוכנית ההדרכה לעובדי היחידה ויישומה, בתיאום עם מחלקת משאבי אנוש.
3 . כתיבה והטמעה של נהלי עבודה במחלקה.
4 . גיוס כח אדם לפי הצורך בתיאום עם מחלקת משאבי אנוש.
5 . הערכת עובדים אחת לשנה.

ניהול תחום חינוך ילדים ונוער בסיכון ברשות
אחריות על מכלול הנושאים ברשות המקומית הקשורים להפעלת מערך השירותים לחינוך ילדים ובני נוער
בסיכון ברשות ובכללם בני נוער בנשירה סמויה או גלויה.
מאפייני הדרישות הייחודיים בתפקיד:
א. איזון בין צרכי מערכת החינוך המקומית לבין אילוצי תקציב.
ב. עבודה בשעות לא שגרתיות.
ג. עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.
ד. יצוגיות
ה. שירותיות
ו. סדר וארגון
ז. יכולת הובלה
תנאים מקדימים למינוי:
ידע והשכלה:
 בעל/ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ או הנדסאי/ת או טכנאי/ת רשום/ה
בהתאם לסעיף 33 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע”ג- 2012 או תעודת
סמיכות לרבנות )”יורה יורה”( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים
בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות
לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות
יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.
 בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה או רישיון הוראה קבוע, כמוגדר בסעיף 2 לתקנות
הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), תשס”ג- 3 // 7.
ניסיון מקצועי:
 עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק
הרלוונטי.
 עבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 עבור טכנאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
ניסיון ניהולי:
שנת ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה .
דרישות נוספות:
היעדר רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.
יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות ה – OFFICE .
מדובר במשרה בלתי צמיתה לתקופה של 12 חודשים, המשך העסקה בכפוף לתקציב המועצה

הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 19.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת
מועמדותם, במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים.
הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – דרושים,
לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם
מוגבלות אם המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 התאמות יינתנו לבעלי מוגבלות בהליך הקבלה לעבודה.
 תבחן עדיפות למועמד/ת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת
באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר
המועמדים.
 מועמדים העונים על תנאי הסף יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון חיצוני.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של
מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב
לעיל.
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר , הכוונה גם ללשון נקבה וכן ולהפך . זאת בהתאם להוראות
סעיף 8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ”ח 1988 .
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

מכרז 4220/12
למועצה המקומית ירוחם דרוש/ה:
סגן/ית מנהל אגף החינוך
היקף משרה : 50%
כפיפות: ראש מינהל חת”ר מקצועית: למשרד החינוך
תנאי העסקה : דירוג חינוך נוער וקהילה או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

תיאור התפקיד:
ייעוד:
 סיוע למנהל החת”ר בגיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום החינוך ברשות, ברוח המדיניות
העירונית ובהלימה עם הנחיות משרד החינוך וכן סיוע בניהול המערך החינוכי ברשות המקומית
למען הוצאתה לפועל.
 סיוע בניהול המינהל ובתכנון המדיניות.
 פיקוח, בקרה ומעקב על ביצוע העבודה השוטפת במינהל.
 ניהול תחום החינוך המיוחד ברשות בכפוף לחוק החינוך המיוחד, הנחיות משרד החינוך ואגף
החינוך.
 ניהול תחום חינוך ילדים ונוער בסיכון ברשות
תחומי אחריות:
סיוע למנהל המינהל בניהול המינהל ובתכנון המדיניות
א. מילוי מקום המנהל בהיעדרו.
ב. סיוע במיפוי כלל הפעולות הנדרשות לביצוע עבודת האגף.
ג. סיוע בגיבוש תכנית העבודה, כולל לוחות זמנים, יעדים ויעדי ביניים.
ד. ביצוע תפקידים שונים בהתאם להוראות ראש מינהל חת”ר.
פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת ביחידה
א. מעקב אחר ביצוע הנחיות ראש המינהל.
ב. פיקוח על ההתקדמות בביצוע התכניות בהתאם למדדי הביצוע.
ג. הנחיית עובדי האגף בנוגע לביצוע תכנית העבודה.
ד. עדכון מטרות התכנית בהתאם להתפתחויות )בכפוף לאישור מנהל האגף(.
ה. גיבוש מדיניות מערכת החינוך המיוחד ברשות המקומית ובהלימה למדיניות משרד החינוך ובשיתוף עם
מנהל האגף והפיקוח על החינוך המיוחד
1 . זיהוי ומיפוי צרכים חינוכיים וארגוניים במערכת החינוך המיוחד.
2 . תכנון ופיתוח רצף שירותים של מערכת החינוך המיוחד ברשות המקומית בתיאום עם מנהל תחום
חינוך ברשות ובשיתוף עם מפקחי משרד החינוך.
3 . יישום תכנית עבודה שנתית הכוללת הגדרת יעדים, מדדי הערכה ומדדי מעקב אחר שיבוצי הילדים
לאורך השנה.
4 . הקצאת תקציבים לתוכנית העבודה ומעקב אחר יישומה.
5 . עדכון תכנית העבודה בהתאם לצרכים ולשינויים במהלך השנה, ביצוע מעקב ובקרה של יישומה
ופיקוח על ניצול התקציב.
6 . מסירת חוות דעת בדיונים לקביעת מדיניות המערכת, היקפי התקציב המוקצים למערכת.
7 . עדכון תקופתי ודיווח על אירועים חריגים לגורמים הרלוונטיים ברשות ובמשרד החינוך.
8 . קיום קשרי עבודה ושיתוף פעולה עם מפקחת חנ”מ והמפקחת הכוללת ממשרד החינוך.

מעקב על מערך האפיון והזכאות והשיבוץ של תלמידים במוסדות החינוך המיוחד בשיתוף עם מפקחי חנ”מ
1 . תכנון של ועדות אפיון וזכאות והשיבוץ לאחריהן.
2 . המידה ויוחלט כי ניהול ועדות הזכאות יעבור לידי הרשות, בתיקון לחוק, מנהל היחידה ינהל את
הועדות.
3 . מילוי תפקיד בוועדות אפיון וזכאות ובוועדות רב מקצועיות ואחריות על השיבוץ יחד עם המתי”א
והפיקוח.
4 . בקרה על יישום ההחלטות המתקבלות בוועדות ובכלל זה ביצוע מעקב אחר השמת התלמידים
במסגרות השונות בכפוף לחוק החינוך המיוחד, הנחיות משרד החינוך ומדיניות אגף החינוך ברשות
המקומית.
5 . קיום קשר עם הורי התלמידים בכל שלבי הועדות והשיבוץ בשיתוף יועצים חינוכיים של שפ”י.
6 . בקרה על טיפול המחלקה בפניות ההורים, כולל ליווי הורים בתהליך שיבוץ התלמיד.

ניהול והפעלה של מוסדות החינוך המיוחד
1 . פיקוח על הפעלתה התקינה של מערכת החינוך המיוחד בהתאם לנהלי הרשות המקומית, מדיניותה
והנחיות משרד החינוך.
2 . קיום קשר שוטף וביצוע סיורים במוסדות החינוך המיוחד לאיתור בעיות וליקויים וטיפול בהם.
3 . תכנון והפעלה של מערך החינוך הבלתי פורמלי בחינוך המיוחד, לרבות ייזום תכניות לימוד )סל
תרבות, תכניות העשרה וכד'(.
4 . מיון, קליטה ושיבוץ סייעות במוסדות החינוך המיוחד בתיאום עם מחלקת משאבי אנוש.
5 . פיקוח על עבודת הסייעות.
6 . גיבוש תוכנית ההיסעים בשיתוף עם רכז ההיסעים ברשות.
7 . הגשת בקשות לביצוע רכש של ציוד וריהוט למוסדות החינוך המיוחד.
8 . העברת הבקשות לגורמים המוסמכים ופיקוח על מערך רכישות הציוד.

ארגון וניהול כח אדם
1 . מתן הנחיות לכח האדם וביצוע מעקב ובקרה של עבודתם.
2 . תכנון תוכנית ההדרכה לעובדי היחידה ויישומה, בתיאום עם מחלקת משאבי אנוש.
3 . כתיבה והטמעה של נהלי עבודה במחלקה.
4 . גיוס כח אדם לפי הצורך בתיאום עם מחלקת משאבי אנוש.
5 . הערכת עובדים אחת לשנה.

ניהול תחום חינוך ילדים ונוער בסיכון ברשות
אחריות על מכלול הנושאים ברשות המקומית הקשורים להפעלת מערך השירותים לחינוך ילדים ובני נוער
בסיכון ברשות ובכללם בני נוער בנשירה סמויה או גלויה.
מאפייני הדרישות הייחודיים בתפקיד:
א. איזון בין צרכי מערכת החינוך המקומית לבין אילוצי תקציב.
ב. עבודה בשעות לא שגרתיות.
ג. עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.
ד. יצוגיות
ה. שירותיות
ו. סדר וארגון
ז. יכולת הובלה
תנאים מקדימים למינוי:
ידע והשכלה:
 בעל/ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ או הנדסאי/ת או טכנאי/ת רשום/ה
בהתאם לסעיף 33 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע”ג- 2012 או תעודת
סמיכות לרבנות )”יורה יורה”( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים
בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות
לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות
יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.
 בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה או רישיון הוראה קבוע, כמוגדר בסעיף 2 לתקנות
הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), תשס”ג- 3 // 7.
ניסיון מקצועי:
 עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק
הרלוונטי.
 עבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 עבור טכנאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
ניסיון ניהולי:
שנת ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה .
דרישות נוספות:
היעדר רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.
יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות ה – OFFICE .
מדובר במשרה בלתי צמיתה לתקופה של 12 חודשים, המשך העסקה בכפוף לתקציב המועצה

הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 19.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת
מועמדותם, במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים.
הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – דרושים,
לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם
מוגבלות אם המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 התאמות יינתנו לבעלי מוגבלות בהליך הקבלה לעבודה.
 תבחן עדיפות למועמד/ת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת
באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר
המועמדים.
 מועמדים העונים על תנאי הסף יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון חיצוני.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של
מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב
לעיל.
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר , הכוונה גם ללשון נקבה וכן ולהפך . זאת בהתאם להוראות
סעיף 8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ”ח 1988 .
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

מידע נוסף

אולי יעניין אותך גם...

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן