התחדשנו, מה דעתך

עו”ס מדריך/ה ראש צוות

תיאור

מכרז פנימי / חיצוני מס’ 17/2024
דרוש/ ה
עובד/ת סוציאלי – מדריך/ה ראש צוות
תנאי שכר: בהתאם לרפורמת העובדים הסוציאליים
היקף משרה: 100% ( 2 תקנים(
כפיפות: למנהל המחלקה לשירותים חברתיים

תיאור התפקיד:
 אחראי על מתן השרות ע”י הצוות לפונים ואוכלוסייה באזור גיאוגרפי מוגדר.
 שותף בקביעת מדיניות המחלקה ותכנית העבודה הנקבעת עפ”י מדיניות המשרד.
 אחראי לביצוע תכנית העבודה של המחלקה באזור הגיאוגרפי שבאחריותו.
 אחראי למתן הדרכה מקצועית ומנהלתית לעובדים הסוציאליים בצוות.
 אחראי לתכנון ארגון ניהול וביצוע העבודה בצוות ולהערכת פעולות אלה.
 אחראי לתפקוד מקצועי: מנהלי ולקידום של כל עובדי הצוות.
 מדריך ראש צוות ממונה על עו”ס מתחומי מיומנות שונים בטיפול באוכלוסיות יעד שונות בהיקף של 5-8
משרות מלאות, וכן על עובדים מסייעים )סמך-מקצועיים( ועובדי מנהל וזכאות בצוות.
 מנחה מדריך ומייעץ לעו”ס בעבודתו המקצועית ובמקרים מיוחדים, באישור מנהל המחלקה , מתאם
עבור העובד הדרכת ייעוץ מקצועיים.
 אחראי לעבודתם הסדירה של העובדים בצוות ולחלוקת העבודה ביניהם.
 מנחה את העובדים בצוות בתכנון עבודתם וביצועה בהתאם.
 מנחה ומדריך את הצוות העובדים הסוציאליים בקביעת אוכלוסיות היעד, סדר עדיפויות בטיפול בפונים.
מטרות מקצועיות, דרכי התערבות והערכתם בהתאם. מעריך בכתב הערכה תקופתית הכוללת תפקוד
ויכולת מקצועית של עובד בצוות )לפחות אחת לשנה(
 אחראי על פיתוח וקידום אישי-מקצוע של כל העובדים בצוות בתאום עם המנהל תוך התאמה לצרכי
אוכלוסיות היעד.
 אחראי לתאום וייצוג המחלקה עם שירותים חברתיים נוספים הפועלים באותו אזור גיאוגרפי, בהתאם
להחלטת מנהל המחלקה.
 יוזם פעולות לפיתוח וקידום השירותים האישיים והקהילתיים לאוכלוסייה שבאזור.
 בהתאם לצורך, עוסק בטיפול ישיר ומחליף עובדים סוציאליים חברי הצוות בהעדרם.
 אחראי לתכנון התקציב של הצוות, להקצאתו לאחר אישורו ולפיתוח על ביצועו התקין.
 חבר בצוות הבכיר של המחלקה.
 מגיש למנהל, בפרקי זמן קבועים, תכניות עבודה בכתב המתייחסות לעבודת הצוות, לעבודתו הוא ולניצול
זמנו.
 מתאם את עבודתו עם המנהל, מסייע לו ומייצגו בהתאם לצורך.

דרישות המשרה:
א. עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
ב. ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה סוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים.
ג. בוגר קורס מדריכים ראשי צוות או סיום לימודי מ.א. במגמת הדרכה מוכרת באוניברסיטה וקיבל
מהמשרד תעודת מדריך מוסמך.
ד. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 23.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת
מועמדותם. במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים. הדרך
היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – דרושים – מכרזי
מש”א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה
ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה .
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות
אם המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 “הרשות המקומית פועלת לקדם העסקה מגוונת ומכילה לכלל האוכלוסיות בחברה
הישראלית ללא הבדל דת רקע ומגדר. בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(,
התשפ”א 2021 – תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם למול
מועמדים בעלי כישורים דומים”.
 ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים
שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

מכרז פנימי / חיצוני מס’ 17/2024
דרוש/ ה
עובד/ת סוציאלי – מדריך/ה ראש צוות
תנאי שכר: בהתאם לרפורמת העובדים הסוציאליים
היקף משרה: 100% ( 2 תקנים(
כפיפות: למנהל המחלקה לשירותים חברתיים

תיאור התפקיד:
 אחראי על מתן השרות ע”י הצוות לפונים ואוכלוסייה באזור גיאוגרפי מוגדר.
 שותף בקביעת מדיניות המחלקה ותכנית העבודה הנקבעת עפ”י מדיניות המשרד.
 אחראי לביצוע תכנית העבודה של המחלקה באזור הגיאוגרפי שבאחריותו.
 אחראי למתן הדרכה מקצועית ומנהלתית לעובדים הסוציאליים בצוות.
 אחראי לתכנון ארגון ניהול וביצוע העבודה בצוות ולהערכת פעולות אלה.
 אחראי לתפקוד מקצועי: מנהלי ולקידום של כל עובדי הצוות.
 מדריך ראש צוות ממונה על עו”ס מתחומי מיומנות שונים בטיפול באוכלוסיות יעד שונות בהיקף של 5-8
משרות מלאות, וכן על עובדים מסייעים )סמך-מקצועיים( ועובדי מנהל וזכאות בצוות.
 מנחה מדריך ומייעץ לעו”ס בעבודתו המקצועית ובמקרים מיוחדים, באישור מנהל המחלקה , מתאם
עבור העובד הדרכת ייעוץ מקצועיים.
 אחראי לעבודתם הסדירה של העובדים בצוות ולחלוקת העבודה ביניהם.
 מנחה את העובדים בצוות בתכנון עבודתם וביצועה בהתאם.
 מנחה ומדריך את הצוות העובדים הסוציאליים בקביעת אוכלוסיות היעד, סדר עדיפויות בטיפול בפונים.
מטרות מקצועיות, דרכי התערבות והערכתם בהתאם. מעריך בכתב הערכה תקופתית הכוללת תפקוד
ויכולת מקצועית של עובד בצוות )לפחות אחת לשנה(
 אחראי על פיתוח וקידום אישי-מקצוע של כל העובדים בצוות בתאום עם המנהל תוך התאמה לצרכי
אוכלוסיות היעד.
 אחראי לתאום וייצוג המחלקה עם שירותים חברתיים נוספים הפועלים באותו אזור גיאוגרפי, בהתאם
להחלטת מנהל המחלקה.
 יוזם פעולות לפיתוח וקידום השירותים האישיים והקהילתיים לאוכלוסייה שבאזור.
 בהתאם לצורך, עוסק בטיפול ישיר ומחליף עובדים סוציאליים חברי הצוות בהעדרם.
 אחראי לתכנון התקציב של הצוות, להקצאתו לאחר אישורו ולפיתוח על ביצועו התקין.
 חבר בצוות הבכיר של המחלקה.
 מגיש למנהל, בפרקי זמן קבועים, תכניות עבודה בכתב המתייחסות לעבודת הצוות, לעבודתו הוא ולניצול
זמנו.
 מתאם את עבודתו עם המנהל, מסייע לו ומייצגו בהתאם לצורך.

דרישות המשרה:
א. עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
ב. ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה סוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים.
ג. בוגר קורס מדריכים ראשי צוות או סיום לימודי מ.א. במגמת הדרכה מוכרת באוניברסיטה וקיבל
מהמשרד תעודת מדריך מוסמך.
ד. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 23.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת
מועמדותם. במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים. הדרך
היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – דרושים – מכרזי
מש”א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה
ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה .
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות
אם המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 “הרשות המקומית פועלת לקדם העסקה מגוונת ומכילה לכלל האוכלוסיות בחברה
הישראלית ללא הבדל דת רקע ומגדר. בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(,
התשפ”א 2021 – תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם למול
מועמדים בעלי כישורים דומים”.
 ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים
שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

מידע נוסף

אולי יעניין אותך גם...

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן