התחדשנו, מה דעתך

דרוש/ה – מ”מ ראש מנהל חת”ר (מילואים)

תיאור

היקף משרה : 70% – 60%

כפיפות: ראש המועצה , מונחה מקצועית  ע”י משרד החינוך

תנאי העסקה : הסכם מנהלי מח’ חינוך  או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

 

תיאור התפקיד:

ייעוד:

גיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום החינוך ברשות, ברוח המדיניות העירונית ובהלימה עם הנחיות משרד החינוך, וניהול המערך החינוכי ברשות המקומית למען הוצאתה לפועל.

 

תחומי אחריות:

 1. התוויית מדיניות וגיבוש תכניות עבודה בתחום החינוך.
 2. ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר ( יסודיים ועל – יסודיים ).
 3. ליווי ובקרה של פעילות בתי  הספר היסודיים והעל-יסודיים.
 4. ליווי גני הילדים ובקרה על פעילותם.
 5. ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי ובקרה על פעילותו.
 6. קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.
 7. טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.
 8. ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות.
 9. טיפול בנושאי חירום וביטחון במוסדות חינוך.

 

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:

התוויית מדיניות בתחום החינוך ברשות המקומית, בהלימה עם מדיניות משרד החינוך ועם חוקים בתחום החינוך.

 • גיבוש חזון ומדיניות בתחום החינוך ברשות המקומית, בהלימה עם מדיניות משרד החינוך ועם חוקים בתחום החינוך.
 • הטמעת המדיניות והחזון בקרב עובדי האגף ובמוסדות החינוך.
 • התוויית תכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות לאגף החינוך, והבאתן לאישור הדרג הבכיר.
 • עדכון תכניות העבודה, בהתאם לצרכים ולשינויים השוטפים ברשות המקומית.

ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים (להלן: מוסדות החינוך).

 • תכנון אזורי הרישום למוסדות החינוך.
 • גיבוש קריטריונים ותנאי סף לקבלת תלמידים למוסדות החינוך השונים.
 • פיתוח תהליכי עבודה לרישום למוסדות החינוך והטמעתם באגף ובמוסדות החינוך.
 • הפקת חוברת רישום המיועדת להורים, אשר מכילה מידע אודות ההליך ומועד הרישום.
 • רישום ושיבוץ של תלמידים למוסדות החינוך לקראת שנת לימודים חדשה.
 • טיפול במקרים חריגים ובקשיים במהלך הרישום (דוגמת איחור ברישום).
 • מעקב ובקרה אחר תהליך הרישום המתבצע במוסדות החינוך.
 • פיתוח, שיפור ותפעול לוגיסטי של הליך הרישום, והעסקת כוח אדם ייעודי לכך.

ליווי ובקרה של פעילות בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים

 • הדרכה ובקרה של מנהל מדור חינוך יסודי ומדור חינוך על-יסודי באגף חינוך.
 • בחינה ואישור של תכנית העבודה השנתית של כל מוסד.
 • מעקב אחר יישום תכנית העבודה השנתית.
 • ביצוע מעקב על אופן הניהול של בתי הספר, לרבות קיום קשר שוטף עם מנהלי המוסדות, ניהול ישיבות וטיפול בליקויים ובבעיות.
 • טיפול במצבת עובדי הוראה, קביעת תקני הוראה, טיפול בפורשים, מתפטרים ומפוטרים.
 • השתתפות בוועדות מכרזים לגיוס מנהלים למוסדות החינוך.
 • יצירת מנגנונים להעלאת רמת ההישגים הלימודיים של התלמידים בני כל שכבות הגיל, וצמצום הפערים הלימודיים ביניהם.
 • פיתוח מערך פסג”ה (פיתוח סגל הוראה), קידום תכניות הכשרה והשתלמויות של צוותי החינוך.
 • קידום פרויקטים להעשרה חינוכית וחברתית של התלמידים.
 • ייזום וקידום של תכניות לטיפוח האקלים החברתי ולמניעת אלימות.
 • מעקב אחר תלמידים בעלי קשיים חברתיים, קשיי למידה, בעיות גיל ההתבגרות ומשברים אישיים, ומציאת פתרונות בעבורם בשיתוף עם הצוות החינוכי, השירות הפסיכולוגי-חינוכי (להלן: שפ”ח) וההורים.
 • ייזום פעולות למניעת נשירה וטיפול בתלמידים נושרים, בשיתוף קצין ביקור סדיר (להלן:קב”ס), אגף הרווחה, הצוות הבית-ספרי, הורים וכל גורם רלוונטי נוסף.
 • השתתפות בוועדות שיבוץ והשמה.
 • הסדרת היסעים לתלמידי החינוך המיוחד ולתלמידים הלומדים במוסדות חינוך ברשויות אחרות.

 ליווי גני הילדים ובקרה על פעילותם

 • הנחיה, הדרכה ובקרה של מנהל מחלקת/מדור גני ילדים.
 • בקרה על מערך כוח האדם בגני הילדים ובכלל זה גננות, עוזרות לגננות וממלאות מקום.
 • בקרה על השתלמויות של צוותי החינוך בגני הילדים.
 • קיום קשר עם גננות וטיפול בליקויים ובבעיות.
 • מעקב ומציאת פתרונות עבור ילדים בעלי קשיים מסוגים שונים.
 • קידום תכניות להעשרה חינוכית של הילדים, ובכלל זה “סל תרבות”.

ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ”ח) ומעקב על פעילותו

 • מתן הנחיות ופיקוח על תהליכי העבודה המתקיימים בשפ”ח, תוך התמקדות בקשר של השפ”ח עם מוסדות החינוך.
 • טיפול בבעיות והסדרת ליקויים המתגלים בתהליכי העבודה בשפ”ח.

קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך

 • בחינה והתוויה של דרכים ליישומן ותקצובן של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.
 • עידוד יוזמות של צוותי חינוך, תלמידים, הורים, עמותות וכיוצ”ב לפיתוח תכניות חברתיות במוסדות החינוך.
 • ליווי, מעקב ובקרה אחר היוזמות המיושמות בפועל ואחר תכניות הלימודים ותכניות חינוכיות המתקיימות במוסדות החינוך.
 • הערכת התכניות לשם שיפורן בעתיד.
 • מעקב וליווי של פרויקט “מחויבות אישית” בבתי הספר.

טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך

 • ניהול הפיקוח על סביבה פיזית נאותה במוסדות החינוך (לרבות מבנים, גנים, מתקני משחקים, מתקני ספורט, ריהוט, ציוד, תאורה ).
 • ריכוז בקשות הצטיידות ורכש המגיעות ממוסדות החינוך.
 • בחינת בקשות, קבלת הצעות מחיר והבאתן לוועדת רכש, בתיאום עם אגף כספים.
 • התקשרות עם ספקים וקבלנים ופיקוח על עבודתם.
 • תיאום עבודות תחזוקה בהיקפים גדולים במוסדות החינוך, ובפרט תיאום שיפוצי קיץ.

ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות

 • מתן דיווחים ועדכונים לדרג הבכיר ברשות המקומית.
 • מתן חוות דעת מקצועית בדיונים ובישיבות ברשות המקומית, כולל הצגת נושאים בפני מועצת הרשות במידת הצורך.
 • מסירה וקבלה של מידע וכן התייעצות עם הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך.

טיפול בנושאי חירום וביטחון במוסדות החינוך

 • ניהול והיערכות מערכת החינוך לחירום וביטחון בהתאם לחוזרי מנכ”ל משרד החינוך.
 • קידום מנגנון שיתוף פעולה עם קב”ט הרשות להיערכות מוסדות החינוך בתחום החירום והביטחון.
 • ניהול ומעקב אחר תקינותן של תשתיות חירום במוסדות חינוך (מיגון, ציוד חירום וכו’).
 • הכנת מכלול החינוך ברשות לכל מצבי החירום על פי תיק אב לרשות, קונטרס חינוך, מנחה למנהל מכלול חינוך בחירום ונהלי משרד החינוך.
 • הפעלת מכלול החינוך בשעת חירום בהתאם להנחיות לעיל.
 • ווידוא היערכות הצל”ח הבית ספרי (צוות לשעת חירום).
 • הפעלת תכנית הלמידה בחירום של מערכת החינוך הרשותית בתיאום עם מערך הפיקוח של משרד החינוך בהתאם להנחיות פיקוד העורף ומשרד החינוך ובהתאם למגבלות המיגון.
 • לקיחת חלק בהיערכות מתקני הקליטה ברשות בהתאם להנחיות משרד הפנים ומשרד החינוך.

מאפייני הדרישות הייחודיים בתפקיד:

 • איזון בין צרכי מערכת החינוך המקומית לבית אילוצי תקציב.
 • עבודה בשעות לא שגרתיות.

 

תנאים מקדימים למינוי:               

ידע והשכלה:

 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .

או מי שנתקיימו בו כל אלה:

 1. בידו שתי סמיכות לרבנות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית בישראל.
 2. בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל שמונה-עשרה.
 3. עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.
 • הוא בעל תעודת הוראה, תעודת הסכמה או רישיון הוראה קבוע.

ניסיון מקצועי וניהולי –

ניסיון מקצועי של  7  שנים בתחום העיסוק הרלוונטי , מתוכם 3 שנים כמנהל מוסד חינוך (מוסד שעיקר תכליתו הינה חינוך, בו מתחנכים תלמידים בגילאי גן ובית ספר באופן שיטתי בתוך מבנים המיועדים לשם כך כאשר תכנית הלימודים מאורגנת ומפוקחת על ידי גורמי המקצוע הרלוונטיים), או בתפקיד ניהולי (תפקיד שהמשמש בו עסק הן בהיבטים הפדגוגיים והן בהיבטים הניהוליים של ניהול המערכת החינוכית הרלוונטית) במוסד חינוך, או במערכת החינוך (להלן: “תפקיד ניהול חינוכי”). ומתוכם לפחות חמש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

קורסים והכשרות מקצועיות :

המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס להכשרת מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

 

דרישות נוספות:

היעדר רישום פלילי : היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

שפות:  עברית ואנגלית ברמה גבוהה.

יישומי מחשב:  היכרות עם תוכנות ה – OFFICE.

 

מנהלה:

יש להגיש  קורות חיים,  תעודות המעידות על השכלה, המלצות עדכניות, אסמכתאות על ניסיון תעסוקתי.  

מועמדות שתגיע ללא כל האסמכתאות  והתעודות לעיל, לא תיבחן. ועדת הקבלה שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים, לעבור מבחני התאמה, זאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת הקבלה.

את המסמכים יש להגיש למועצה מקומית ירוחם , עבור מנהלת משאבי אנוש, ת.ד. 1 ירוחם בדואר אלקטרוני: [email protected] עד לתאריך 03/06/2024  .

 • בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.
 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 • הרשות המקומית פועלת לקדם העסקה מגוונת ומכילה לכלל האוכלוסיות בחברה הישראלית ללא הבדל דת רקע ומגדר. בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התשפ”א2021- תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם למול מועמדים בעלי כישורים דומים“.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

 

                       בכבוד  רב,

                       עו”ד נילי אהרון

                       ראש המועצה

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

היקף משרה : 70% – 60%

כפיפות: ראש המועצה , מונחה מקצועית  ע”י משרד החינוך

תנאי העסקה : הסכם מנהלי מח’ חינוך  או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

 

תיאור התפקיד:

ייעוד:

גיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום החינוך ברשות, ברוח המדיניות העירונית ובהלימה עם הנחיות משרד החינוך, וניהול המערך החינוכי ברשות המקומית למען הוצאתה לפועל.

 

תחומי אחריות:

 1. התוויית מדיניות וגיבוש תכניות עבודה בתחום החינוך.
 2. ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר ( יסודיים ועל – יסודיים ).
 3. ליווי ובקרה של פעילות בתי  הספר היסודיים והעל-יסודיים.
 4. ליווי גני הילדים ובקרה על פעילותם.
 5. ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי ובקרה על פעילותו.
 6. קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.
 7. טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.
 8. ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות.
 9. טיפול בנושאי חירום וביטחון במוסדות חינוך.

 

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:

התוויית מדיניות בתחום החינוך ברשות המקומית, בהלימה עם מדיניות משרד החינוך ועם חוקים בתחום החינוך.

 • גיבוש חזון ומדיניות בתחום החינוך ברשות המקומית, בהלימה עם מדיניות משרד החינוך ועם חוקים בתחום החינוך.
 • הטמעת המדיניות והחזון בקרב עובדי האגף ובמוסדות החינוך.
 • התוויית תכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות לאגף החינוך, והבאתן לאישור הדרג הבכיר.
 • עדכון תכניות העבודה, בהתאם לצרכים ולשינויים השוטפים ברשות המקומית.

ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים (להלן: מוסדות החינוך).

 • תכנון אזורי הרישום למוסדות החינוך.
 • גיבוש קריטריונים ותנאי סף לקבלת תלמידים למוסדות החינוך השונים.
 • פיתוח תהליכי עבודה לרישום למוסדות החינוך והטמעתם באגף ובמוסדות החינוך.
 • הפקת חוברת רישום המיועדת להורים, אשר מכילה מידע אודות ההליך ומועד הרישום.
 • רישום ושיבוץ של תלמידים למוסדות החינוך לקראת שנת לימודים חדשה.
 • טיפול במקרים חריגים ובקשיים במהלך הרישום (דוגמת איחור ברישום).
 • מעקב ובקרה אחר תהליך הרישום המתבצע במוסדות החינוך.
 • פיתוח, שיפור ותפעול לוגיסטי של הליך הרישום, והעסקת כוח אדם ייעודי לכך.

ליווי ובקרה של פעילות בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים

 • הדרכה ובקרה של מנהל מדור חינוך יסודי ומדור חינוך על-יסודי באגף חינוך.
 • בחינה ואישור של תכנית העבודה השנתית של כל מוסד.
 • מעקב אחר יישום תכנית העבודה השנתית.
 • ביצוע מעקב על אופן הניהול של בתי הספר, לרבות קיום קשר שוטף עם מנהלי המוסדות, ניהול ישיבות וטיפול בליקויים ובבעיות.
 • טיפול במצבת עובדי הוראה, קביעת תקני הוראה, טיפול בפורשים, מתפטרים ומפוטרים.
 • השתתפות בוועדות מכרזים לגיוס מנהלים למוסדות החינוך.
 • יצירת מנגנונים להעלאת רמת ההישגים הלימודיים של התלמידים בני כל שכבות הגיל, וצמצום הפערים הלימודיים ביניהם.
 • פיתוח מערך פסג”ה (פיתוח סגל הוראה), קידום תכניות הכשרה והשתלמויות של צוותי החינוך.
 • קידום פרויקטים להעשרה חינוכית וחברתית של התלמידים.
 • ייזום וקידום של תכניות לטיפוח האקלים החברתי ולמניעת אלימות.
 • מעקב אחר תלמידים בעלי קשיים חברתיים, קשיי למידה, בעיות גיל ההתבגרות ומשברים אישיים, ומציאת פתרונות בעבורם בשיתוף עם הצוות החינוכי, השירות הפסיכולוגי-חינוכי (להלן: שפ”ח) וההורים.
 • ייזום פעולות למניעת נשירה וטיפול בתלמידים נושרים, בשיתוף קצין ביקור סדיר (להלן:קב”ס), אגף הרווחה, הצוות הבית-ספרי, הורים וכל גורם רלוונטי נוסף.
 • השתתפות בוועדות שיבוץ והשמה.
 • הסדרת היסעים לתלמידי החינוך המיוחד ולתלמידים הלומדים במוסדות חינוך ברשויות אחרות.

 ליווי גני הילדים ובקרה על פעילותם

 • הנחיה, הדרכה ובקרה של מנהל מחלקת/מדור גני ילדים.
 • בקרה על מערך כוח האדם בגני הילדים ובכלל זה גננות, עוזרות לגננות וממלאות מקום.
 • בקרה על השתלמויות של צוותי החינוך בגני הילדים.
 • קיום קשר עם גננות וטיפול בליקויים ובבעיות.
 • מעקב ומציאת פתרונות עבור ילדים בעלי קשיים מסוגים שונים.
 • קידום תכניות להעשרה חינוכית של הילדים, ובכלל זה “סל תרבות”.

ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ”ח) ומעקב על פעילותו

 • מתן הנחיות ופיקוח על תהליכי העבודה המתקיימים בשפ”ח, תוך התמקדות בקשר של השפ”ח עם מוסדות החינוך.
 • טיפול בבעיות והסדרת ליקויים המתגלים בתהליכי העבודה בשפ”ח.

קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך

 • בחינה והתוויה של דרכים ליישומן ותקצובן של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.
 • עידוד יוזמות של צוותי חינוך, תלמידים, הורים, עמותות וכיוצ”ב לפיתוח תכניות חברתיות במוסדות החינוך.
 • ליווי, מעקב ובקרה אחר היוזמות המיושמות בפועל ואחר תכניות הלימודים ותכניות חינוכיות המתקיימות במוסדות החינוך.
 • הערכת התכניות לשם שיפורן בעתיד.
 • מעקב וליווי של פרויקט “מחויבות אישית” בבתי הספר.

טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך

 • ניהול הפיקוח על סביבה פיזית נאותה במוסדות החינוך (לרבות מבנים, גנים, מתקני משחקים, מתקני ספורט, ריהוט, ציוד, תאורה ).
 • ריכוז בקשות הצטיידות ורכש המגיעות ממוסדות החינוך.
 • בחינת בקשות, קבלת הצעות מחיר והבאתן לוועדת רכש, בתיאום עם אגף כספים.
 • התקשרות עם ספקים וקבלנים ופיקוח על עבודתם.
 • תיאום עבודות תחזוקה בהיקפים גדולים במוסדות החינוך, ובפרט תיאום שיפוצי קיץ.

ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות

 • מתן דיווחים ועדכונים לדרג הבכיר ברשות המקומית.
 • מתן חוות דעת מקצועית בדיונים ובישיבות ברשות המקומית, כולל הצגת נושאים בפני מועצת הרשות במידת הצורך.
 • מסירה וקבלה של מידע וכן התייעצות עם הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך.

טיפול בנושאי חירום וביטחון במוסדות החינוך

 • ניהול והיערכות מערכת החינוך לחירום וביטחון בהתאם לחוזרי מנכ”ל משרד החינוך.
 • קידום מנגנון שיתוף פעולה עם קב”ט הרשות להיערכות מוסדות החינוך בתחום החירום והביטחון.
 • ניהול ומעקב אחר תקינותן של תשתיות חירום במוסדות חינוך (מיגון, ציוד חירום וכו’).
 • הכנת מכלול החינוך ברשות לכל מצבי החירום על פי תיק אב לרשות, קונטרס חינוך, מנחה למנהל מכלול חינוך בחירום ונהלי משרד החינוך.
 • הפעלת מכלול החינוך בשעת חירום בהתאם להנחיות לעיל.
 • ווידוא היערכות הצל”ח הבית ספרי (צוות לשעת חירום).
 • הפעלת תכנית הלמידה בחירום של מערכת החינוך הרשותית בתיאום עם מערך הפיקוח של משרד החינוך בהתאם להנחיות פיקוד העורף ומשרד החינוך ובהתאם למגבלות המיגון.
 • לקיחת חלק בהיערכות מתקני הקליטה ברשות בהתאם להנחיות משרד הפנים ומשרד החינוך.

מאפייני הדרישות הייחודיים בתפקיד:

 • איזון בין צרכי מערכת החינוך המקומית לבית אילוצי תקציב.
 • עבודה בשעות לא שגרתיות.

 

תנאים מקדימים למינוי:               

ידע והשכלה:

 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .

או מי שנתקיימו בו כל אלה:

 1. בידו שתי סמיכות לרבנות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית בישראל.
 2. בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל שמונה-עשרה.
 3. עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.
 • הוא בעל תעודת הוראה, תעודת הסכמה או רישיון הוראה קבוע.

ניסיון מקצועי וניהולי –

ניסיון מקצועי של  7  שנים בתחום העיסוק הרלוונטי , מתוכם 3 שנים כמנהל מוסד חינוך (מוסד שעיקר תכליתו הינה חינוך, בו מתחנכים תלמידים בגילאי גן ובית ספר באופן שיטתי בתוך מבנים המיועדים לשם כך כאשר תכנית הלימודים מאורגנת ומפוקחת על ידי גורמי המקצוע הרלוונטיים), או בתפקיד ניהולי (תפקיד שהמשמש בו עסק הן בהיבטים הפדגוגיים והן בהיבטים הניהוליים של ניהול המערכת החינוכית הרלוונטית) במוסד חינוך, או במערכת החינוך (להלן: “תפקיד ניהול חינוכי”). ומתוכם לפחות חמש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

קורסים והכשרות מקצועיות :

המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס להכשרת מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

 

דרישות נוספות:

היעדר רישום פלילי : היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

שפות:  עברית ואנגלית ברמה גבוהה.

יישומי מחשב:  היכרות עם תוכנות ה – OFFICE.

 

מנהלה:

יש להגיש  קורות חיים,  תעודות המעידות על השכלה, המלצות עדכניות, אסמכתאות על ניסיון תעסוקתי.  

מועמדות שתגיע ללא כל האסמכתאות  והתעודות לעיל, לא תיבחן. ועדת הקבלה שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים, לעבור מבחני התאמה, זאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת הקבלה.

את המסמכים יש להגיש למועצה מקומית ירוחם , עבור מנהלת משאבי אנוש, ת.ד. 1 ירוחם בדואר אלקטרוני: [email protected] עד לתאריך 03/06/2024  .

 • בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.
 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 • הרשות המקומית פועלת לקדם העסקה מגוונת ומכילה לכלל האוכלוסיות בחברה הישראלית ללא הבדל דת רקע ומגדר. בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התשפ”א2021- תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם למול מועמדים בעלי כישורים דומים“.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

 

                       בכבוד  רב,

                       עו”ד נילי אהרון

                       ראש המועצה

מידע נוסף

אולי יעניין אותך גם...

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן