התחדשנו, מה דעתך

המסמכים הנדרשים להגשת בקשה לרישיון עסק

 • טופס בקשה לרישיון עסק חתום על ידי מגיש הבקשה.
 • פרטי בעל העסק וזכויותיו בנכס בו פועל העסק:
  • צילום ת.ז. בעל העסק
  • במידה ובעל העסק הוא תאגיד יצורפו –
  • מסמכי התאגדות החברה ותדפיס עדכני מרשם החברות.
  • אישור עו”ד או רו”ח עדכני שבו יפורטו שמות ומספרי תעודות זהות מנהלי החברה או השותפים (בהתאמה) ובעלי זכויות החתימה בשם התאגיד.
 • צילום תעודת עוסק מורשה של בעל העסק.
 • אישור רישוי במידה ונדרש כזה על פי החוקים המפורטים בטור ז’ בצו רישוי עסקים, כגון:
  • רישיון יצרן (לעסקים רלוונטיים בתחום המזון)
 • מסמך המעיד על זכויות המבקש בנכס- כגון: צילום חוזה שכירות, חוזה רכישה, נסח טאבו או מסמך אחר להנחת דעת מנהלת מחלקת רישוי עסקים.
 • אישור חיבור ותקינות לתשתית גז, ככל והנושא רלוונטי.
 • אישור מורשה נגישות- חוות דעת מתו”ס ושירות. עסקים מתחת ל100 מטר יוכלו להגיש תצהיר ובו הם חותמים על כך שהם עומדים בדרישות הנגישות בלי צורך להביא אישור מורשה נגישות.
 • תיאור תפעולי של העסק- תיאור מילולי של העסק, תהליכי העבודה בעסק ופירוט מוצריו והשירותים הניתנים בו.
 • תוכניות – ראו פירוט התוכניות שיש להגיש ביחד עם הבקשה לרישיון עסק
 • במקרה של שינוי בעלות- יחתום גם בעל העסק הקודם אשר על שמו הרישיון או ההיתר, על טופס הבקשה ויאשר את העברת הבעלות בעסק.
 • בהתאם לסוג העסק המתבקש, מחלקת רישוי עסקים תיידע את בעל העסק בצורך בהגשת מסמכים נוספים, כגון: היתר רעלים, שאלון סביבתי, תיק מפעל, תכנית בטיחות, אישור התקנת מז”ח ועוד.
 • אישור בדבר תשלום אגרה. קישור לתשלום האגרה

*רשות הרישוי ו/או נותני האישור רשאים לדרוש ממגיש הבקשה מסמכים נוספים כגון חוות דעת של בעל מקצוע מסוים או מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

*מומלץ לבדוק האם פורסם מפרט אחיד לסוג העסק המבוקש ובו דרישות נוספות ממגישי הבקשה, באתר המפרטים האחידים של משרד הפנים

מומלץ גם לבדוק באתרי האינטרנט של נותני האישורים הרלוונטיים, האם פורסמו דרישות נוספות למסמכים או אישורים.

מנהלת מחלקת רישוי עסקים- שגית בהסטקר 0502020832 | [email protected] «» מנהלת המחלקה לקידום עסקים- יפית קמחי-אלנהורן 0503062604 | [email protected]

 

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן