התחדשנו, מה דעתך

אירועים תחת כיפת השמיים

המועצה המקומית מובילה ומעודדת את הקמתם של אירועים בירוחם, להעשרת ההיצע התרבותי בעיר וליצירת הזדמנויות עבור העסקים בעיר. מתוך הבנה שלמפיקי האירועים עומד זמן קצר, מרגע ייזום האירוע ועד לקיומו, יצרנו תהליך רישוי מובנה ומוגדר באופן יסודי.
אנו מזמינים את מפיקי האירועים לבצע בירור מהיר במשרדי מחלקת רישוי וקידום עסקים, ולקבל הנחיות מפורטות, מהם התנאים הדרושים לקבלת רישיון לאירוע בירוחם.
ככלל, כל אירוע חד-פעמי אשר מיועד להכיל למעלה מ-500 איש, מחייב בהוצאות רישיון עסק לפי פריט 7.7.ה’ לצו רישוי עסקים.
זכרו, כל אירוע רב משתתפים, גם אינו טעון רישיון עסק, יהיה כפוף לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים ויש חובה לתאמו עם המשטרה. משטרת ישראל נוהגת לבקש כי כל אירוע תחת כיפת השמיים יכלול את הפריט המיוחד לאירוע, גם אם לעסק יש רישיון לפי פריט אחר.

מידע והנחיות להגשת בקשה לרישיון לקיום אירוע:

 • המבקש לערוך אירוע חד פעמי ואירוע המוני, יפנה למחלקת רישוי עסקים לקבלת הנחיות להגשת בקשה לרישיון.
 • מנהל/ת המחלקה לרישוי עסקים ת/יתן למבקש הרישיון הנחיות מפורטות להגשת הבקשה כמפורט בנוהל זה וכמתחייב מאופי האירוע המבוקש, ובכלל זה נספח בטיחות ונספח בעלי תפקידים באירוע.
 • מבקש הרישיון יציג, עם הגשת הבקשה, אישור בעל המקרקעין לעריכת האירוע.
 • במידה ומדובר באירוע בהפקה של המועצה יש להציג אישור בכתב מהגורם האחראי בעירייה מנכ”ל המועצה המאשר את קיום האירוע.
 • על המבקש לערוך תיאום מוקדם עם המשטרה לצורך גיבוש דרישותיה הספציפיות לאירוע כדי שיכללו בתוכנית האירוע ובנספח הבטיחות.
 • ניתן להגיש בשלב זה מסמך כתוב המפרט את האירוע המבוקש, על מנת שמנהלת מחלקת רישוי עסקים תחליט האם האירוע טעון רישיון עסק או לא.

החלטה בדבר חובת רישוי עסק:

מנהל/ת מחלקת רישוי עסקים תקבל את הבקשה לקיים אירוע חד פעמי או אירוע המוני, או את המסמך המפורט שהוגש לה טרם הגשת הבקשה, תתשאל את המפיק ותכריע בשאלה אם האירוע טעון רישיון על פי חוק רישוי עסקים או שאינו טעון רישיון. במידה והאירוע אינו טעון רישיון תיתן מנהל/ת המחלקה את החלטתה בכתב, ותפנה את המבקש לתאם את האירוע עם משטרת ישראל, לצורך טיפול באירוע על פי “חוק הבטיחות במקומות ציבוריים”.

הגשת בקשה לרישיון:

מפיק האירוע יגיש בקשה לרישיון עסק לעריכת אירוע חד פעמי או אירוע המוני בצרוף המסמכים הבאים:

 1. תוכניות עסק על פי חוק רישוי עסקים הכוללות תוכנית בטיחות. תוכנית העסק ותוכנית הבטיחות יוגשו בתוכנית אחת
 2. נספח בטיחות לאירוע
 3. פירוט בעלי המקצוע כמפורט בנספח א’ לנוהל.
 4. טופס בקשה לרישיון עסק לעריכת אירוע על פי תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות).
  (קישור: טופס בקשה לרישיון עסק)

התוכניות יוגשו חתומות על ידי ב”על מקצוע מוסמך”, ו”מהנדס או הנדסאי בטיחות” בעל ניסיון באירועים, “מורשה בטיחות לאירועים”. במידה ומהנדס הבטיחות הוא “בעל מקצוע מוסמך” הוא יוכל לטפל בבקשה לרישיון ולמלא בתהליך הרישוי תפקיד משולב.

בקשה לרישיון עסק

במידה והאירוע טעון רישיון, תוגש בקשה לרישיון עסק לאותו אירוע. הבקשה תכלול:

 1. טופס בקשה לרישיון עסק על פי תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)
 2. טופס נילווה לבקשה לרישיון לאירוע חד פעמי או המוני.
 3. הנחיות להכנת תכנית עסק ובטיחות לאירוע.
 4. הנחיות להכנת נספח בטיחות (מילולי) לאירוע.
 • מפיק האירוע יפנה למהנדס בטיחות ו”בעל מקצוע מסמך” לצורך תכנון שטח האירוע ומתקני האירוע וינחה אותם להכין את תכנית הבטיחות לאירוע ואת נספח הבטיחות לאירוע.
 • הבקשה לרישיון עם כל הנספחים המלאים תוגש לרשות הרישוי לצורך תחילת תהליך הרישוי.
 • תהליך הרישוי מחייב את המפיק ומבקש הרישיון לקבל הפניות לקבלת חוות דעת ואישור נותני האישור ועליו לפנות אליהם מידית עם התוכנית ונספח הבטיחות לצורך קבלת הנחיות מהם להמשך תהליך הרישוי כולל תיאום סיורים מוקדמים ואמצעים נדרשים לאירוע.
 • בסיום תהליך הרישוי ועם קבלת אישורי כל הגורמים תפיק מחלקת רישוי עסקים את הרישיון ותעבירו ידנית לחתימת ראש רשות הרישוי (ראש המועצה או מי שיוסמך על ידה.)
 • מסירת הרישיון למבקש הרישיון תעשה מוקדם ככל הניתן ובמידת הצורך גם בערב האירוע לאחר קבלת אישור המשטרה הסופי.
  במידה ואישור המשטרה ניתן בדרך כלל בסמוך לפני תחילת האירוע, יש לגבש עם המשטרה את הדרך הרצויה להעברת הרישיון להפקה באחת מהדרכים הבאות:
  1. מסירת הרישיון על ידי נציג מחלקת רישוי עסקים בשטח
  2. מסירת רישיון למשטרה כדי שמסר על ידי קצין הרישוי לאחר מתן אישורו
  3. מסירת הרישיון למהנדס הבטיחות עם תנאי ברישיון (אפשרי עם חותמת) “הרישיון תקף רק לאחר קבלת אישור סופי מאת המשטרה”

בטיחות:

 1. יש לקבל אישור מהנדס בניין מוסמך ורשום ליציבות המתקנים שנבנים באתר.
 2. יש לקבל אישור מהנדס בטיחות לכל נושא הבטיחות באתר ובאירוע האישור יכלול:
  • תכנית בטיחות לאירוע
  • מפת בטיחות לאירוע
  • אישור סופי לאחר הקמת מתחם האירוע
  • יש לקבל אישור חשמלאי בודק לתקינות ובטיחות מערכות החשמל
  • יש לקבל מהמפיק העתק תעודת ביטוח צד ג לכל המשתתפים, צוות עובדים והקהל

מנהלת מחלקת רישוי עסקים- שגית בהסטקר 0502020832 | [email protected] «» מנהלת המחלקה לקידום עסקים- יפית קמחי-אלנהורן 0503062604 | [email protected]

 

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן