התחדשנו, מה דעתך

רישיון בהליך מקוצר

קבלת רישיון בהליך מקוצר ("רישוי דיפרנציאלי")

בינואר 2019 במסגרת תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, הוספו 3 מסלולי רישוי בהליכים מקוצרים. מסלולים אלו קובעים את הליכי הרישוי לפי מורכבותו של העסק.

 • את הבקשה לקבלת רישיון בהליך מקוצר יש להגיש טרם פתיחת העסק. בקשה לרישיון לעסק אשר כבר פועל תטופל במסלול הרגיל בלבד.
 • בקשות לרישיון בהליך מקוצר יוגשו רק לגבי סוגי עסקים להם פורסם מפרט אחיד.
 • לשם קבלת רישיון בהליך מקוצר על בעל העסק להגיש תצהיר כי הוא עומד בכול דרישות החוק וכי לא מתקיימים בו הסייגים המונעים קבלת רישיון בהליך מקוצר. את התצהיר יש להגיש בתוך 120 ימים לכל היותר מיום שרשות הרישוי הודיעה למבקש על עמדתה ביחס להגשת הבקשה. היה והתצהיר לא יוגש בתוך תקופה זו, הבקשה לרישיון תימחק,
  ועל בעל העסק יהיה להגיש את בקשתו מחדש.
 • חשוב- הליך מתן רישיונות לעסקים במסלולי הרישוי הדיפרנציאלי הינו, כאמור חלק מרפורמה נרחבת בחוק רישוי עסקים. הליך זה הינו חדש וניכנס לתוקפו ב 1.4.21. לכן- מומלץ לבעל העסק, לפנות למחלקת רישוי עסקים  טרם פתיחת העסק לשם קבלת מלא המידע הנוגע למסלול בו יוכל לבקש רישיון.
 • ההוראות החלות על קבלת רישיון במסלול רגיל יחולו גם על קבלת רישיון במסלול מקוצר, אלא אם נכתב בפרק זה אחרת.
 • סייגים להגשת בקשה לרישיון או היתר בהליך מקוצר- בכול המקרים המפורטים להלן לא ניתן יהיה להגיש בקשה לרישיון בהליך מקוצר והבקשה לרישיון של בעל העסק תטופל בהליך רגיל. בעת הגשת הבקשה העסק פועל ללא רישיון או ללא היתר זמני.
 • בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה בוטל היתר מזורז בשל הגשת תצהיר או מסמכים כוזבים, או שחלו שינויים מהותיים בעסק המשנים את המצב שעליו הוצהר (סעיף זה רלוונטי לאי קבלת תצהיר על ידי כיבוי  אש).
 • מתנהל נגד העסק או המבקש הליך פלילי או הליך מנהלי לפי חוק רישוי עסקים (למעט הליך בקשר לעבירה מנהלית או עבירת קנס שלא הוגש בגינה כתב אישום או הליך עיצום כספי).
 • בשלוש השנים שלפני הגשת הבקשה הורשע בעל העסק או בעלי השליטה בעסק בעבירה לפי חוק רישוי עסקים (קיימת הוראה נפרדת ביחס לעבירות קנס).
 • בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה הוטל עיצום כספי או קנס שלוש פעמים לפחות (קיים הסדר מקל לגבי עסק שהוא סניף ברשת שיש לה יותר מעשרה סניפים בתחומי אותה רשות רישוי).
 • לעסק פורסם מפרט אחיד של הממשלה והוא מפורסם באתר המפרטים של משרד הפנים.
 • עסקים המוגדרים כ”פשוטים” יוכלו לקבל רישיון עסק לאחר הגשת תצהיר כי הם עומדים בדרישות המפרט האחיד ורשות הרישוי.

 • בצו רישוי עסקים יסומן סוג העסק ב- ר”ת.
 • הליך הרישוי-
  • הגשת בקשה לרישיון (טופס 2)
  • בדיקת רשות הרישוי כי העסק טרם נפתח, כי הוא מסווג במסלול ר”ת, כי אין בפניה מידע על התקיימות הסייגים המונעים הגשת בקשה במסלול זה, וכי לא מתקיימת הגבלת הגשת תצהיר לפי דרישות רשות הכבאות (ראה פרק בעניין רשות הכבאות).
  • מתן אישור על הגשת הבקשה בתוך 4 ימים (טופס 3).
  • בתוך 21 ימים מהגשת הבקשה תודיע הרשות לבעל העסק כי היא: מסרבת למתן הרישיון (טופס 4), דורשת להשלים מסמכים (טופס 4).
  • במקרה של הודעה על דרישה להשלמת מסמכים- יבצע בעל העסק את הנדרש ממנו ויוכל להגיש תצהיר בתקופה של עד 120 ימים ממועד הדרישה. היה ולא יוגש התצהיר בתוך תקופה זו, תימחק הבקשה.
  • ללא קבלת הודעה כאמור או לאחר קבלת ההודעה  כי ניתן להגיש תצהיר, יגיש בעל העסק את התצהיר (טופס 5).
  • רשות הרישוי תודיע לבעל העסק כי קיבלה את התצהיר בתוך 4 ימים מהגשתו. במידה והוא לא נמסר לפונה מיד עם הגשת הבקשה (טופס 5ב).
  • הרשות תנפיק לבעל העסק רישיון (טופס 8) בתוך 5 ימים מהגשת התצהיר ותודיע על כך לנותני האישור.

מסלול קבלת רישיון בהליך מזורז א’-

 • עסקים המוגדרים כ”מורכבים ברמה נמוכה” יוכלו לקבל היתר מזורז לאחר הגשת תצהיר כי הם עומדים בדרישות המפרט האחיד ורשות הרישוי.
 • בצו רישוי עסקים יסומן סוג העסק ב- א’
 • הליך הרישוי:
  • ככלל, הליך הרישוי יהיה דומה להליך הרישוי ב”מסלול התצהיר” אלא שלאחר הגשת התצהיר יקבל בעל העסק היתר מזורז ויוכל לפתוח את עסקו.
  • ההיתר המזורז יהיה תקף ל 180 יום.
  • בתום 150 ימים ממתן ההיתר ישיבו נותני האישור  לבקשה לרישיון.
  • בתוך 7 ימים מתשובת נותני האישור תודיע רשות הרישוי אם היא מאריכה את תקופת ההיתר המזורז ב 90 ימים לבקשת נותני האישור, אם היא מסרבת למתן רישיון או האם הבקשה לרישיון מאושרת ורשות הרישוי תפיק ותשלח רישיון עסק לכל תקופת תוקף הרישיון. (העדר מענה במועד כמוהו כאישור).
  • בהעדר סירוב- יונפק לבעל העסק רישיון בתוך 5 ימים מתום תקופת תוקפו של ההיתר המזורז.

עסקים המוגדרים כ”מורכבים ברמה בינונית” יוכלו לקבל היתר מזורז לאחר תקופת בדיקה והגשת תצהיר כי הם עומדים בדרישות המפרט האחיד ורשות הרישוי.

 • בצו רישוי עסקים יסומן סוג העסק ב- ב’
 • הליך הרישוי-
  • הגשת בקשה לרישיון (טופס 2).
   במסלול זה ניתן להגיש תצהיר ביחד עם הגשת הבקשה.
  • בדיקת רשות הרישוי כי העסק טרם נפתח, כי הוא מסווג במסלול מזורז ב’, כי אין בפניה מידע על התקיימות הסייגים המונעים הגשת בקשה במסלול זה.
  • מתן אישור על הגשת הבקשה בתוך 4 ימים. (טופס 3), והעברת הבקשה לנותני האישור (טופס 6).
  • הרשות תבדוק את הבקשה בתוך 14 ימים (ניתן להארכה ב 7 ימים נוספים).
  • סירוב יוצא על ידי הרשות בתוך 7 ימים מהגשת הבקשה.
  • בתום 14 ימים תוציא הרשות דרישה להשלמת מסמכים.
  • בהעדר בקשה להשלמת מסמכים או הודעת סירוב, ניתן להגיש תצהיר גם בתום תקופה זו.
  • נותני האישור יוכלו לבדוק את העסק בתוך 49 יום מהגשת התצהיר (“תקופת הבדיקה”).
  • עד תום תקופת הבדיקה רשות הרישוי תודיע לבעל העסק על- סירוב, דרישה לעמידה בתנאים מוקדמים לשם מתן היתר נזורז או שתאשר מתן היתר מזורז.
  • עם תום תקופת הבדיקה ובהעדר מניעה יוצא לעסק היתר מזורז לתקופה של 180 יום וניתן יהיה לפתוח את העסק.
  • השלבים ממתן ההיתר המזורז ועד לקבלת הרישיון זהים לשלבים בהיתר מזורז א’.

חוק רישוי עסקים ותקנות רישוי עסקים קובעים כי עסק יקבל רישיון תקופתי לתקופה של – שנה, שלוש שנים, חמש שנים, עשר שנים או חמש עשרה שנים, והכול כמפורט בצו רישוי עסקים.

 • רישיונות לצמיתות- כיום, על פי צו רישוי עסקים, לא ניתנים יותר רישיונות חדשים לצמיתות.
  על העסקים המחזיקים בידם רישיון שניתן להם בעבר לצמיתות לבדוק מהי התקופה המקסימלית למתן רישיון לעסקם לפי הצו התקף כיום. היה והתקופה הינה 15 שנה- הרי שרישיון העסק המוחזר בידם ( בהעדר שינויים בעסק או בבעלות בו) ימשיך להיות תקף. היה והתקופה בצו הינה ל 10 שנים או פחות- תוציא רשות הרישוי רישיון חדש לתקופה המקוצרת, אשר תקופתו מתחילה ב 1.1.19.
  בכל מקרה של ספק- יש לבדוק את תוקף הרישיון במחלקת רישוי עסקים.
 • היתר זמני יכול להינתן לתקופה של עד שנה עם אפשרות הארכה לשנה נוספת .
 • במידה והעסק שלך הוא זמני מטבעו, רשות הרישוי תוכל לתת לך רישיון זמני לתקופה קצרה מזו הנקובה בצו רישוי עסקים.

חידוש רישיון-

 • רישיון עסק יהיה תקף עד לתום התקופה הרשומה בו. לקראת תום תקופת הרישיון תחל רשות הרישוי לנקוט בפעולות הדרשות לשם חידושו.

חידוש רישיון אינו הליך אוטומטי ונדרש לשם כך אישור נותני האישור.

הליך החידוש לעסק המצוי במסלול רגיל, או במסלול מזורז א’ וב’ –

 • 120 יום לפני תום תקופת הרישיון, רשות הרישוי תפנה לגורמי הרישוי ולבעל העסק.
 • 90 ימים לפני תום תקופת הרישיון יגיש בעל העסק הצהרה חתומה לרשות הרישוי כי ניתן לעסק היתר בניה לפי חוק התכנון והבניה או שהוא לא הצליח בשקידה סבירה לאתר היתר כאמור וכי הוא לא ביצע בעסק עבודה הטעונה היתר לפי חוק התכנון והבניה ללא קבלת היתר כאמור. (טופס 8).
 • כל נותן אישור רלוונטי יודיע לרשות הרישוי עד 45 ימים מההודעה על הגשת ההצהרה על אחת מאלה:
  • הוא מאשר את חידוש הרישיון, ויפרט את התנאים שיש לקבוע ברישיון.
  • הוא אינו מאשר את חידוש הרישיון, וינמק את סירובו.
  • מהם התנאים המקדימים שעל בעל העסק לעמוד בהם על מנת שינתן אישורו.
 • עד 60 ימים מהגשת ההצהרה רשות הרישוי תעשה אחת מאלה:
  • תאריך את תוקפו של רישיון העסק ותודי לבעל העסק את תנאיו.
  • תוציא לבעל העסק הודעת סירוב מנומקת להארכת הרישיון.
  • תודיע לבעל העסק מהם התנאים המוקדמים שעליו למלא לשם חידוש הרישיון.
 • חשוב- לעסק אשר חידוש רישיונו נעשה במסלול רישוי רגיל- רשות הרישוי תוכל להוציא גפם היתר זמני, אם מצאה לנכון.
 • חשוב- בהעדר מענה מנותני אישור או מרשות הרישוי- יראו את רישיון העסק כמחודש/ או כמתן היתר זמני- לפי מסלול הרישוי.
 • 120 יום לפני תום תקופת הרישיון, רשות הרישוי תודיע על כך לבעל העסק.
 • 90 ימים לפני תום תקופת הרישיון, בעל העסק יגיש הצהרה המצויה בטופס 8 ועל תצהיר המצוי בטופס 5א.
 • עם הגשת ההצהרה והתצהיר יונפק לבעל העסק רישיון.

חידוש רישיון לעסק שניתן לו אישור כיבוי אש על יסוד תצהיר-

עסק בעל רישיון תקופתי שתוקף רישיונו עומד לפוג, ונקבע כי הוא חייב בהגשת תצהיר בדבר עמידה בדרישות כיבוי אש יהיה חייב להגיש תצהיר עדכני לפני קבלת הרישיון המחודש.

חשוב- תיקון ליקויים במועד הינו חיוני לשם הארכת תוקף הרישיון. במידה והליקויים

הנדרשים לא יתוקנו במועד- ייתכן לא ניתן יהיה לחדש לעסק את תוקף הרישיון.

מהו שינוי בעלות בעסק-

 • שינוי בעלות בעסק הוא כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון של העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו והעברת שליטה בתאגיד שהוא בעלי העסק.
 • שינוי בעלות ייעשה רק ככל ומדובר בשינוי הבעלים של העסק בלבד ולא בשינוי סוג עיסוקו.

חשוב- שינוי בעלות ייתכן רק במקרים בהם העסק המועבר פועל ברישיון או מצוי בהליך תקין של הוצאת רישיון.

מדוע יש לפנות לרשות הרישוי עם שינוי בעלים בעסק-

רישיון עסק ניתן לאדם או גוף מסוימים. לכן, כאשר יש שינוי בבעלי העסק תוקפו של הרישיון הקיים פג.

ההוראות לפיהן על בעל העסק לפעול במקרה של שינוי בעלות, נועדו להקל עליו ולחסוך את הצורך בהגשת בקשה חדשה לרישיון.

מתי יש להגיש את הבקשה לרישיון בגין שינוי בעלות בעסק-

את הבקשה לקבלת רישיון על שם בעלי העסק החדשים יש להגיש למחלקת רישוי עסקים בתוך 14 ימים מיום העברת הבעלות בעסק.

הגשת בקשה לשינוי בעלות בעסק –

 • הבקשה תוגש על טופס בקשה לרישיון עליו יחתמו הן מבקש הרישיון והן הבעלים הקודם של העסק. (לטופס 2)
 • במידה ולא חלו שינויים בעסק הקודם, לא נדרש לצרף לבקשה תוכניות של העסק, אך נדרש לצרף הצהרה של הבעלים החדשים כי לא חלו בעסק, במבנה שלו ובסוג הפעילות שלו כל שינוי מהעסק הקודם שפעל במקום.
 • בהעדר הצהרה- יינתן לבעלים החדש היתר זמני ל 90 יום או עד להחלטת רשות הרישוי בבקשה לרישיון, לפי המוקדם.
 • עסק שניתן לו רישיון על יסוד תצהיר או עסק שניתן לו היתר מזורז לפי מסלול א’ או ב’- הבעלים החדש יידרש להגיש אות אותו התצהיר שהבעלים הקודם נדרש להגיש לשם קבלת רישיון.
 • מתן רישיון לבעלים החדש- עם הגשת ההצהרה, והתצהיר ( ככל ונדרש) יקבל הבעלים החדש רישיון עסק.
 • תקופת הרישיון החדש- תוקף הרישיון יהיה עד למועד שבו היה פג הרישיון של העסק הקודם.
 • אם הרישיון הקודם היה לצמיתות- יינתן לבעלים החדש של העסק רישיון לתקופה הנקובה בתו רישוי עסקים.
 • אם המשטרה הינה נותן אישור לסוג העסק לגביו מבוקש להעביר את הבעלות-
  • לבעלים החדש יונפק היתר זמני לתקופה של 30 ימים בלבד.
  • הבקשה לשינוי בעלות תועבר למשטרה בטרם מתן הרישיון או ההיתר הזמני.
  • המשטרה רשאית לסרב למתן הרישיון בתוך תקופה של עד 30 יום.
  • אם המשטרה הודיעה על סירובה לאשר מתן רישיון לבעלים החדש- הבעלים החדש והקודם יוכלו להודיע למחלקת רישוי עסקים על ביטול העברת הבעלות, ורישיונו של הבעלים הקודם יושב לו.
  • אפשרות נוספת- להודיע לרשות הרישוי 30 יום לפני העברת הבעלות על הכוונה לעשות כן ולהמתין לתשובת המשטרה. במידה והמשטרה לא התנגדה לשינוי הבעלות יונפק לעסק החדש רישיון, במידה ועמד בכול התנאים המוזכרים לעיל.
 • במידה והעסק קשור למוצרים המכילים חומרי נפץ תהיה גם למשרד העבודה הסמכות לסרב למתן הרישיון לבעלי העסק החדשים.
 • חשוב- במידה וקיימים שינויים באופי העסק או במבנה שלו, לא ניתן לבקש רישיון על בסיס שינוי בעלות ויש להגיש בקשה חדשה לרישיון עסק.
 • חשוב- לא תתאפשר העברת בעלות בעסק שמתנהלים כנגדו הליכי אכיפה מנהליים או משפטיים או שהוצא נגדו צו סגירה שיפוטי.

הוצאת רישיון במקרה של העברת העסק לקרובי הנפטר מדרגה ראשונה:

 • יש להודיע על הפטירה לרשות הרישוי בתוך 90 יום מיום הפטירה.
 • ויוגש טופס בקשה לקבלת רישיון לבעלים החדשים.
 • לבקשה יצורפו מסמכים המעידים על זהות המבקש ודרגת קרבתו לנפטר ותעודת פטירה.
 • לבעלים החדש יונפק רישיון עסק לתקופה שנותרה עד לפקיעת רישיון העסק של הנפטר.

העברת הבעלות בעסק ליורשים שאינם קרובי הנפטר מדרגה ראשונה:

 • על העברת העסק לאחר פטירה ליורש שאינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה יחולו הכללים של שינוי בעלות הנזכרים לעיל.

אם לאחר הנפקדת רישיון לקרוב מדרגה ראשונה מגיע אדם אחר המציג צו ירושה או צו קיום צוואה לפיהם הוא היורש של העסק– רשות הרישוי תבטל את הרישיון הקודם שניתן ליורש מדרגה ראשונה ותנפיק רישיון ליורש על פי צו הירושה או צו קיום הצוואה שהוצגו בפניה, ללא צורך בהצגת מסמכים נוספים.

מנהלת מחלקת רישוי עסקים- שגית בהסטקר 0502020832 | [email protected] «» מנהלת המחלקה לקידום עסקים- יפית קמחי-אלנהורן 0503062604 | [email protected]

 

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן